Gedragsverklaring aanbesteden

Toon pagina in menu

Een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) is een verklaring van de minister van Justitie en Veiligheid at uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen.

De Aanbestedingswet 2012 handelt over het aanbesteden van (overheids)opdrachten. Een belangrijk deel van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten door overheid en semi-overheid moet op grond van Europese en internationale aanbestedingsregels plaatsvinden. Deze nieuwe wet beoogt Nederland van een modern wettelijk kader voor het aanbesteden van (overheids)opdrachten te voorzien waarmee beter dan voorheen een goede uitvoering van de Europese en internationale aanbestedingsverplichtingen kan worden bereikt.

Een ondernemer kan met een Gedragsverklaring aanbesteden aantonen dat de door een aanbestedende dienst gestelde uitsluitingsgronden die betrekking hebben op onherroepelijke veroordelingen of beschikkingen wegens overtreding van de mededingingsregels, op hem niet van toepassing zijn. Het opvragen van een Gedragsverklaring aanbesteden is onder de Aanbestedingswet 2012 niet verplicht, maar als een aanbestedende dienst hiervoor kiest dan moet deze het vastgestelde model gebruiken.

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en GVA

Bij een aanvraag om een GVA vindt een toetst plaats op de justitiële antecedenten van bestuurders, vennoten, maten of beheerders van een rechtspersoon en van voormalige bestuurders in het jaar voorafgaande aan de aanvraag die nog een beleidsbepalende functie in de rechtspersoon vervullen. Op grond van het gewijzigde artikel 2.86, derde lid, moeten voortaan ook onherroepelijke veroordelingen van leden van een toezichthoudend orgaan als bedoeld in het tweede lid van dat artikel tot uitsluiting leiden. Daarom zullen veroordelingen van deze personen ook moeten worden betrokken bij de aanvraag en beoordeling van een GVA.

Toevoeging strafbare feiten als uitsluitingsgronden

In het tweede lid van artikel 2.86 worden onder e en f (nieuwe) strafbare feiten toegevoegd als verplichte uitsluitingsgronden in aanvulling op de al bestaande opsomming. Het betreft de toevoeging van verplichte uitsluiting in verband met terroristische activiteiten en verplichte uitsluiting in verband met kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. Ûitsluitingsgronden m.b.t. terrorisme werden overigens al betrokken bij de GVA, omdat die moesten worden meegewogen op grond artikel 4.7, eerste lid, onderdeel a, van de Aanbestedingswet 2012.

Niet betalen belastingen of sociale premies als uitsluitingrond

Als verplichte uitsluitingsgrond is sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 opgenomen de onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing met betrekking tot het niet voldoen van de betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies waarvan de betaaltermijn is verstreken. Dit is een toevoeging op de voorganger van artikel 2.87, die ziet op het niet voldoen aan verplichtingen tot betaling van belastingen of van sociale zekerheidspremies zonder dat sprake is van een rechterlijke of administratieve beslissing daarover. Op grond van artikel 4.7, onderdeel b, van de Aanbestedingswet 2012 in relatie tot artikel 8 van het Aanbestedingsbesluit worden veroordelingen op basis van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bij de GVA meegewogen.

Termijnen GVA

Nu de artikelen 2.86 en 2.87 in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 zijn gewijzigd ten aanzien van de gronden voor uitsluiting en ten aanzien van de terugkijktermijnen zijn ook bepalingen met betrekking tot de GVA in overeenstemming met aangepast. Voor de verplichte uitsluitingsgronden geldt nu een terugkijktermijn van 5 jaar en voor facultatieve uitsluitingsgronden een termijn van 3 jaar.

Artikel 4.36 voorziet erin dat ondernemers nog gedurende een jaar na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 een eerder verkregen GVA kunnen gebruiken. Dit voor zover deze op het tijdstip van indiening van het verzoek tot deelneming of tot inschrijving niet ouder is dan 2 jaar. Dit voorkomt dat ondernemers gedwongen zijn meteen kosten te maken voor het aanvragen van een nieuwe verklaring na inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. Bovendien voorkomt deze bepaling dat Dienst Justis als uitvoeringsinstantie voor de behandeling van aanvragen GVA na de inwerkingtreding van de wet een te groot aantal aanvragen zou moeten behandelen.

Aandachtspunten Gedragverklaring aanbesteden (GVA)

  • De GVA is 2 jaar geldig.
  • Bij het aanvragen van de GVA kunnen extra exemplaren worden aangevraagd. Deze kunnen gedurende 2 jaar bij aanbestedingen gebruikt worden.
  • Voor ieder extra exemplaar van de GVA wordt het leges bedrag verhoogd met 1 euro.
  • Extra exemplaren dienen direct bij de aanvraag te worden besteld. Het is niet mogelijk om extra exemplaren na te bestellen.
  • Extra exemplaren kunnen alleen worden aangevraagd wanneer de GVA aanvraag namens een rechtspersoon wordt ingediend.
  • De kosten voor een GVA zijn 75 euro.

Aanvragen Gedragsverklaring aanbesteden (GVA)

Bij het aanvragen van de GVA moet het vastgestelde model worden gebruikt. Aanvragen worden rechtstreeks bij het ministerie van Justitie en Veiligheid / Dienst Justis / VOVOG ingediend. In de toelichting op het aanvraagformulier kunt u lezen hoe het aanvraagformulier ingevuld dient te worden.

Buitenlandse bedrijven kunnen geen Gedragsverklaring aanbesteden aanvragen bij dienst Justis. Een buitenlands bedrijf kan, als er in het land waar het bedrijf is gevestigd geen gelijkwaardig formulier bestaat, in plaats van de Gedragsverklaring aanbesteden een verklaring onder ede of een plechtige verklaring ten overstaan van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land afleggen en deze verklaring overleggen aan de aanbestedende dienst.

GVA aanvragen  op justis.nl

e-Certis

De Europese Commissie heeft een databank samengesteld met informatie over de meest voorkomende bewijsstukken in aanbestedingsprocedures in Europa (e-Certis). Hier kunt u bijvoorbeeld verifiëren welk gelijkwaardig bewijsmiddel voor een Gedragsverklaring aanbesteden u van een buitenlandse ondernemer kunt accepteren. 

Meer informatie: e-Certis: Europese databank met bewijsstukken bij aanbesteden