Klachtafhandeling bij aanbesteden

Toon pagina in menu

Als aanvullend beleid bij de Aanbestedingswet 2012 is het Advies Klachtafhandeling bij aanbestedingen gemaakt. In het eerste deel van het advies is een vrijwillige standaard opgenomen voor het afhandelen van klachten bij aanbestedingen. Hiermee kan de aanbestedende dienst een klachtenmeldpunt oprichten. Het tweede deel gaat over de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Vrijwillige standaard: inrichten klachtenmeldpunt

Het Advies voor klachtafhandeling bij aanbesteden  bevat een vrijwillige standaard. PIANOo adviseert aanbestedende diensten om de standaard onderdeel te maken van hun aanbestedingsbeleid en daarmee een vast klachtenmeldpunt aanbesteden in te richten. Zo worden geschillen in onderling overleg opgelost en niet onnodig aan de rechter voorgelegd.

Inrichten meldpunt

Belangrijk hierbij is dat:

  • het meldpunt onafhankelijk moet zijn. Dit betekent dat de personen die deelnemen niet betrokken mogen zijn (geweest) bij de aanbesteding waarover wordt geklaagd. De samenstelling van het meldpunt kan daarom per aanbesteding wisselen.
  • het aanbestedingsdocument duidelijk vermeldt waar een ondernemer klachten kan indienen en hoe de klachtenprocedure verloopt.

Commissie van Aanbestedingsexperts

Wanneer de klager niet tevreden is met de klachtafhandeling bij de aanbestedende dienst kan de klacht worden voorgelegd aan de Commissie van Aanbestedingsexperts  (Commissie). De Commissie komt met een onafhankelijk advies of bemiddelt tussen de partijen.

Behandeling klacht

Een klager legt een klacht pas voor aan de Commissie (indienen klacht ) als de aanbestedende dienst:

  • over de klacht heeft kunnen beslissen.
  • niet binnen een redelijke tijd een beslissing neemt.
  • geen klachtenmeldpunt heeft ingesteld. 

Status advies

De adviezen van de Commissie zijn niet-bindend. Betrokken partijen hoeven het advies niet over te nemen en een gang naar de rechter is onverkort mogelijk. Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts kunnen bij een geschil voor de rechter zwaar meewegen. Het is daarom verstandig dat de partijen een advies niet zomaar negeren.

Opschorten procedure

De Commissie heeft geen bevoegdheid om een aanbestedingsprocedure op te (laten) schorten. U kunt als aanbestedende dienst de aanbestedingsprocedure tijdens de klachtafhandeling opschorten, maar u bent daartoe niet verplicht.

Publicatie advies

De Commissie kan uitspraken die van belang zijn voor de aanbestedingspraktijk (met leereffect) geanonimiseerd publiceren . Voor publicatie met namen is toestemming van betrokken partijen nodig.

Indienen van klachten

Klachten over aanbestedingsprocedures kunnen zowel door ondernemers, collectieven van ondernemers (zoals MKB-Nederland) als door aanbestedende diensten worden ingediend.

Een klacht:

  • moet betrekking hebben op een specifieke aanbesteding
  • kan zowel voorafgaand aan, tijdens, als na afloop van een aanbestedingsprocedure worden ingediend.
  • kunnen betrekking hebben op het doen of nalaten van een ondernemer of een aanbestedende dienst
  • kunnen betrekking hebben op het optreden van een aanbestedende dienst dat zich niet houdt aan de geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

Ondanks het hebben van een klachtenmeldpunt en de Commissie van Aanbestedingsexperts kan een ondernemer ook een klacht indienen bij een aanbestedende dienst (bestuursorgaan) op basis van de Algemene wet bestuursrecht (klachtenprocedure, artikel 9.1 Awb) .