Klachtafhandeling bij aanbesteden

Toon pagina in menu

Het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden is onderdeel van het flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012. Het advies biedt ondernemers en aanbestedende diensten een laagdrempelig instrument voor het oplossen van geschillen met betrekking tot aanbestedingsprocedures waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is.

Gestimuleerd wordt dat partijen geschillen in onderling overleg oplossen en niet onnodig aan de rechter voorleggen. Bovendien kunnen beiden van de klachtafhandeling leren en de opgedane kennis bij toekomstige aanbestedingen benutten. Hierdoor draagt het advies bij aan de professionalisering van de aanbestedingspraktijk.

Advies Klachtafhandeling bij aanbesteden


Het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden bestaat uit:

  • een standaard voor klachtafhandeling door aanbestedende diensten en ondernemers en;
  • uit een Commissie van Aanbestedingsexperts.

De standaard voor klachtafhandeling biedt u als aanbestedende dienst een handvat om klachten zelfstandig op zorgvuldige wijze te kunnen afhandelen. De Commissie van Aanbestedingsexperts hanteert bij de behandeling van klachten een eigen reglement.

Reglement Commissie van Aanbestedingsexperts  op commissievanaanbestedingsexperts.nl.

Niet verplicht

Het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden maakt deel uit van het flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012. De toepassing van het advies is niet verplicht, maar de Commissie van Aanbestedingsexperts neemt geen klachten in behandeling die niet eerst zijn ingediend bij de aanbestedende dienst. PIANOo adviseert aanbestedende diensten de standaard voor klachtafhandeling op te nemen in het aanbestedingsbeleid. Het al dan niet van toepassing verklaren van de standaard laat overigens onverlet dat ondernemers ook klachten kunnen indienen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij aanbestedende diensten die bestuursorgaan zijn in de zin van deze wet.

Klachtenprocedure (artikel 9.1 Awb)  op overheid.nl.

Wie kunnen een klacht indienen, waarover en waar

Klachten over aanbestedingsprocedures kunnen zowel door ondernemers, collectieven van ondernemers (zoals MKB-Nederland) als door aanbestedende diensten worden ingediend. Een klacht moet betrekking hebben op een specifieke aanbesteding en kan zowel voorafgaand aan, tijdens, als na afloop van een aanbestedingsprocedure worden ingediend. De klachten kunnen zowel betrekking hebben op het doen of nalaten van een ondernemer of een aanbestedende dienst bij een specifieke aanbesteding. Ook kan geklaagd worden over het optreden van een aanbestedende dienst dat inbreuk maakt op de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit. Een ondernemer dient zijn klacht in bij het klachtenmeldpunt van een aanbestedende dienst en/of bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen

De standaard voor klachtafhandeling maakt deel uit van het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden. PIANOo adviseert aanbestedende diensten de standaard onderdeel te maken van het aanbestedingsbeleid. Bij toepassing van de standaard voor klachtafhandeling verdient het aanbeveling in het aanbestedingsdocument duidelijk te vermelden waar een ondernemer klachten kan indienen en hoe de klachtprocedure verloopt. Het meldpunt moet als aanspreekpunt voor ondernemers binnen een aanbestedende dienst onafhankelijk zijn. Dit betekent dat de personen die deelnemen niet betrokken mogen zijn (geweest) bij de aanbesteding waarover wordt geklaagd. De samenstelling van het meldpunt kan daarom per aanbesteding wisselen. PIANOo heeft een aantal voorbeelden verzameld waarbij de interne klachtenregeling op verschillende wijze is vormgegeven. Deze kunt u vinden rechtsboven op deze pagina onder Voorbeelden Klachtenregelingen.  

Document : Advies Klachtafhandeling bij aanbesteden

Commissie van Aanbestedingsexperts

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een Commissie van Aanbestedingsexperts ingesteld die tot doel heeft onafhankelijk advies te geven over klachten met betrekking tot aanbestedingsprocedures dan wel daarbij een bemiddelende rol te spelen. Deze commissie is ingesteld bij instellingsbesluit van 4 maart 2013. Het kader waarbinnen de Commissie van Aanbestedingsexperts een klacht behandelt, is neergelegd in het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft bij reglement nadere regels vastgesteld. 

Behandeling klacht

De Commissie van Aanbestedingsexperts bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter. Bij de behandeling van een klacht kan de Commissie van Aanbestedingsexperts ondersteuning vragen van diverse experts uit de aanbestedingspraktijk. Klachten kunnen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts worden voorgelegd in het geval de klager niet tevreden is over de klachtafhandeling bij de aanbestedende dienst. Ondernemers wordt aanbevolen een klacht altijd eerst te richten aan de organisatie waarover wordt geklaagd. Een ondernemer legt een klacht pas voor aan de Commissie van Aanbestedingsexperts nadat de aanbestedende dienst daarop heeft beslist, dan wel in gebreke blijft om daarop binnen redelijke tijd een beslissing te nemen of indien geen klachtenmeldpunt is ingesteld. 

Commissie van Aanbestedingsexperts  op commissievanaanbestedingsexperts.nl
Indienen klacht  op commissievanaanbestedingsexperts.nl

Status advies

Uitspraken van de Commissie van Aanbestedingsexperts zijn niet-bindend. Betrokken partijen hoeven het advies niet over te nemen en behouden te allen tijde het recht om het geschil aan de civiele rechter voor te leggen. Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts kunnen bij een geschil voor de rechter zwaar meewegen. Het is daarom verstandig dat de partijen een advies niet zomaar negeren. U kunt als aanbestedende dienst de aanbestedingsprocedure tijdens de klachtafhandeling opschorten, maar u bent daartoe niet verplicht. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft geen bevoegdheid om een aanbestedingsprocedure op te (laten) schorten.

Publicatie advies

De Commissie van Aanbestedingsexperts kan uitspraken die van belang zijn voor de aanbestedingspraktijk (met leereffect) geanonimiseerd publiceren. Met voorafgaande toestemming kunnen de namen van betrokken partijen openbaar worden gemaakt.

Behandelde klachten  op commissievanaanbestedingsexperts.nl