Klachtafhandeling bij aanbesteden

Toon pagina in menu

Een aanbestedende dienst kan met de 'standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen' een onafhankelijk meldpunt oprichten waar een ondernemer klachten kan indienen over een aanbesteding. Zo worden geschillen in onderling overleg opgelost en niet onnodig aan de rechter voorleggen. Is de ondernemer vervolgens niet tevreden over de klachtafhandeling bij de aanbestedende dienst dan kunnen zij hun klacht voorleggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. De commissie komt met een onafhankelijk advies of bemiddelt tussen de partijen. 

Als aanvullend beleid bij de Aanbestedingswet 2012 is het Advies Klachtafhandeling bij aanbestedingen gemaakt. Het eerste deel van het advies bestaat uit de Standaard voorklachtafhandeling bij aanbestedingen. Het tweede deel gaat over de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Standaard: Klachtenmeldpunt aanbesteden

Er is een vrijwillige standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen. PIANOo adviseert aanbestedende diensten om de standaard onderdeel te maken van hun aanbestedingsbeleid en daarmee een vast klachtenmeldpunt aanbesteden in te richten.

Het meldpunt moet als aanspreekpunt voor ondernemers binnen een aanbestedende dienst onafhankelijk zijn. Dit betekent dat de personen die deelnemen niet betrokken mogen zijn (geweest) bij de aanbesteding waarover wordt geklaagd. De sam enstelling van het meldpunt kan daarom per aanbesteding wisselen.

Belangrijk is om in het aanbestedingsdocument duidelijk te vermelden waar een ondernemer klachten kan indienen en hoe de klachtprocedure verloopt.

PIANOo heeft een aantal voorbeelden verzameld van interne klachtenregelingen:

Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts  geeft onafhankelijk advies bij klachten over aanbestedingsprocedures of speelt een bemiddelende rol. Het kader waarbinnen de Commissie van Aanbestedingsexperts een klacht behandelt is onderdeel van het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden. De commissie is ingesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Behandeling klacht

Klachten kunnen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts worden voorgelegd in het geval de klager niet tevreden is over de klachtafhandeling bij de aanbestedende dienst. Ondernemers wordt aanbevolen een klacht altijd eerst te richten aan de organisatie waarover wordt geklaagd. Een ondernemer legt een klacht pas voor aan de Commissie van Aanbestedingsexperts (indienen klacht ) nadat de aanbestedende dienst over de klacht heeft beslist, dan wel in gebreke blijft om daarop binnen redelijke tijd een beslissing te nemen of indien geen klachtenmeldpunt is ingesteld. 

Status advies

Uitspraken van de Commissie van Aanbestedingsexperts zijn niet-bindend. Betrokken partijen hoeven het advies niet over te nemen en behouden te allen tijde het recht om het geschil aan de civiele rechter voor te leggen. Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts kunnen bij een geschil voor de rechter zwaar meewegen. Het is daarom verstandig dat de partijen een advies niet zomaar negeren. U kunt als aanbestedende dienst de aanbestedingsprocedure tijdens de klachtafhandeling opschorten, maar u bent daartoe niet verplicht. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft geen bevoegdheid om een aanbestedingsprocedure op te (laten) schorten.

Publicatie advies

De Commissie van Aanbestedingsexperts kan uitspraken die van belang zijn voor de aanbestedingspraktijk (met leereffect) geanonimiseerd publiceren. Met voorafgaande toestemming kunnen de namen van betrokken partijen openbaar worden gemaakt. Een overzicht van de behandelde klachten  is te raadplegen de website van de commissie.

Klachten bij aanbestedingen

Klachten over aanbestedingsprocedures kunnen zowel door ondernemers, collectieven van ondernemers (zoals MKB-Nederland) als door aanbestedende diensten worden ingediend.

Een klacht moet betrekking hebben op een specifieke aanbesteding en kan zowel voorafgaand aan, tijdens, als na afloop van een aanbestedingsprocedure worden ingediend. De klachten kunnen zowel betrekking hebben op het doen of nalaten van een ondernemer of een aanbestedende dienst bij een specifieke aanbesteding. Ook kan geklaagd worden over het optreden van een aanbestedende dienst dat inbreuk maakt op de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

Een ondernemer dient zijn klacht in bij het klachtenmeldpunt van een aanbestedende dienst en/of bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Ondanks het hebben van een klachtenmeldpunt en de Commissie van Aanbestedingsexperts kan een ondernemer ook een klacht indienen bij een aanbestedende dienst (bestuursorgaan) op basis van de Algemene wet bestuursrecht (klachtenprocedure, artikel 9.1 Awb) .