Government Procurement Agreement (GPA)

Toon pagina in menu

Op 1 januari 1996 is de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (Government Procurement Agreement of GPA) van kracht geworden binnen de Europese Unie (EU). De landen die lid zijn van de GPA stellen hun overheidsopdrachten onder dezelfde voorwaarden open voor andere landen uit de GPA. 

Het verdrag is gesloten onder de World Trade Organisation  (WTO)  en is door meerdere partijen  ondertekend. Ondertekenaars zijn onder meer Nederland en de andere EU-lidstaten, Canada, de Verenigde Staten, Japan, Israël, Noorwegen, Zwitserland en Zuid-Korea.

Kenmerken GPA

  • Aanbestedende diensten mogen ondernemers uit deelnemende GPA-landen in beginsel niet weigeren. Er is sprake van gewaarborgde toegang.
  • Aanbestedende diensten mogen ondernemers uit landen die geen partij zijn bij de GPA uitsluiten. Dit betekent dat u die ondernemers uit derde landen niet hoeft toe te laten, maar het is wel toegestaan.
  • Het verdrag is van toepassing op overheidsopdrachten van leveringen, werken en diensten.
  • Het verdrag is gebaseerd op wederkerigheid.
  • Aruba heeft het verdrag ondertekend, de BES-eilanden zijn geen verdragspartij. 
  • De Europese drempelbedragen zijn gebaseerd op de in de GPA opgenomen drempelbedragen.
  • Na een akkoord over een protocol tot wijziging van de GPA is op 6 juli 2014 de herziene GPA/113  in werking getreden.
  • Opdrachten die niet onder de GPA vallen zijn onder meer sociale en andere specifieke diensten, bepaalde onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten, opdrachten voor werken die voor meer dan 50 procent zijn gesubsidieerd en de meeste opdrachten voor defensie en veiligheid (artikel 3, artikel 13, onder f, en Bijlage 5 van Aanhangsel I van het Protocol tot wijziging van de GPA en WTO-document MTN.GNS/W/120 )

Herziene GPA/113 en protocol tot wijziging

De op 1 januari 1996 afgesloten Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) is in 2014 herzien. Na onderhandelingen over de herziening zijn de leden gekomen tot een Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten en 7 besluiten van het Comité voor overheidsopdrachten. (2014)

Bij Besluit 2014/115/EU  heeft de Europese Raad zijn goedkeuring gegeven aan het Protocol. In Nederland is het Protocol als kamerstuk   gepubliceerd in februari 2014. De herziene GPA/113  is op 6 juli 2014 in werking getreden.

Protocol tot wijziging van de GPA