Inkoopvoorwaarden Waterschappen

Toon pagina in menu

In het kader van professionaliseren aanbesteden hebben de waterschappen algemene waterschapsinkoopvoorwaarden (AWIV) ontwikkeld. De inkoopvoorwaarden hebben als doel om samenwerking, uniformiteit en professionalisering bij de waterschappen te vergroten. (juni 2016)

Met inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten, ICT en inhuur van derden streven de waterschappen naar een eensgezind geluid richting de markt en nemen ze een belangrijke administratieve hobbel weg bij gezamenlijke aanbestedingen. De voorwaarden zijn in juni 2016 herzien.

Bij de actualisatie van de inkoopvoorwaarden is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen en aspecten:

  • de herziene Aanbestedingswet 2012 met bijbehorende uitvoeringsregelingen
  • andere wet- en regelgeving, zoals de wijzigingen van de Wet Bescherming persoonsgegevens en van de Wet arbeid vreemdelingen
  • de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen
  • e-facturering