Aanbesteden, inbesteden, subsidie of Open House

Toon pagina in menu

De volgende aandachtspunten helpen u bij het maken van uw keuze tussen de instrumenten. U kunt kiezen uit: inbesteden, aanbesteden, subsidie en Open House. Keuzes die u eerder maakte in uw beleid kunnen ervoor zorgen dat u niet elk instrument meer kunt inzetten. 

Voert u de taken zelf uit?

Voert u de taken zelf uit zonder daarvoor derden in te schakelen, dan is er sprake van (quasi-)inbesteden. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij administratieve of coördinerende zorgtaken. Let op dat u geen afbreuk doet aan de Europese aanbestedingsregels.

Wilt u veel of weinig zorgaanbieders?

Bij een ruime keuzevrijheid is er een grote hoeveelheid zorgaanbieders waaruit de cliënt zijn keuze kan maakt. Door ruime toetredingsmogelijkheden te kiezen bereikt u dit. Open House is een hiervoor het meest geschikt.

Wilt u juist versnippering voorkomen en een beperkt aantal aanbieders dan is aanbesteden weer het meest geschikt.

Wilt u veel of weinig zeggenschap?

Wilt u veel sturing/zeggenschap dan is aanbesteden het meest geschikt. U kunt vooraf, tussentijds en achteraf uitkomsten beïnvloeden en waar nodig bijsturen.

Is sturing belangrijk voor u maar bevat aanbesteden weer te veel sturing, dan is subsidie het meest geschikt. De sturingsmogelijkheden bij een subsidie zijn vastgelegd in artikelen 4:37 - 4:39 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Bij subsidie krijgt u zeggenschap door:

  • heldere toetredingsvoorwaarden
  • tussentijdse monitoring
  • evaluatie en hieraan gekoppelde voorwaarden
  • mogelijke uitvoeringsovereenkomst

Bij Open House heeft u even veel sturingsmogelijkheden als bij subsidie. U kunt alleen geen invloed uitoefenen op wie er toetreedt tot Open House of wie de voorziening (exclusief) levert.

Wilt u afspraken af kunnen dwingen?

Wilt u de mogelijkheid om aanbieders te dwingen om alle afgesproken activiteiten uit te voeren? Dan is een aanbesteding het meest geschikt.

Het afdwingen van bepaalde activiteiten is van belang als er sprake is van een wettelijke plicht tot levering. Deze wettelijke plicht ontstaat wanneer de inwoner een afdwingbaar recht op zorg en/of ondersteuning is toegekend door de gemeente, (huis)arts of door een justitiële organisatie.

U kunt gemaakte afspraken met aanbieders afdwingen door:

  • Nakoming te vorderen (privaatrecht)
  • Verlaging van het subsidiebedrag (publiekrecht)
  • Nihil vaststellen (publiekrecht)

Wilt u vooral sturen op kwaliteit?

Vindt u kwaliteit belangrijker dan een groot aanbod aan zorgaanbieders? Dan zijn exclusieve en selectieve afspraken met een (beperkt) aantal aanbieders de oplossing.

Het toepassen van Open House is niet geschikt.

Terug naar startpagina: Stappenplan inkoop in het sociale domein