Onderwerpen buyer groups

Toon pagina in menu

Publieke en eventueel private opdrachtgevers die op (korte termijn) een concrete duurzame aanbesteding uitvoeren kunnen in buyer groups worden ondersteund bij de ontwikkeling van een gedeelde marktvisie en -strategie. De onderwerpen voor aanbestedingen zijn geselecteerd op basis van impact, draagvlak en opschaalbaarheid.

Samen meters maken waar het gaat om het benutten van gezamenlijke inkoopkracht voor klimaatimpact is het doel van de 13 buyer groups die het Rijk, IPO, VNG en UVW met andere publieke opdrachtgevers starten. PIANOo, Rijkswaterstaat en RVO bieden deze ondersteuning aan in opdracht van de ministeries van BZK en IenW.

Wilt u worden betrokken bij één van de buyer groups of meer informatie, stuur dan een mail naar @email.

Vastgoed

Bouwmaterialen en -materieel

GWW

Mobiliteit

Bedrijfsvoering

Overig

Vastgoed

De categorie Vastgoed kent 3 buyer groups.

Nieuwbouw en/of renovatie scholen

Naast het huisvesten en faciliteren van goed onderwijs, kan nieuwbouw of renovatie ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering van de school én van de gebouwde omgeving als geheel. En daarmee aan het behalen van regionale, landelijke en zelfs internationale doelstellingen op het gebied van circulariteit, energiegebruik en klimaat. In deze buyer group werken diverse scholen en gemeentes samen aan een marktvisie en -strategie om dat effect te optimaliseren in verhouding tot beschikbare middelen. Met deze partijen willen we in 2021 de stap te zetten naar concrete aanbesteding en realisatie..

Buyer Group circulaire scholen

Renovatie corporatiewoningen

Op dit vlak lopen er verschillende initiatieven bij woningcorporaties. Zo heeft de gemeente Amsterdam een prijsvraag uitgezet waarbij bouwbedrijven zijn uitgedaagd om met een circulaire renovatieoplossing te komen. Ook is er een nationaal initiatief om in samenwerking met regionale broedplaatsen bestaande circulaire renovatieconcepten te ontsluiten. In de buyer group gaan minimaal 4 corporaties de stap zetten naar projectrealisatie en bestendiging in de organisatie.

Buyer Group renovatie corporatiewoningen

Circulaire nieuwbouw woningen

Doel van deze buyer group is om afspraken over circulaire nieuwbouw van woningen in Woondeals te ondersteunen. In de woondeal regio Arnhem-Nijmegen staan serieuze ambities die BZK mede via inzet van deze buyer group wil helpen realiseren. Binnen de buyer group worden de ambities gericht op circulair en conceptueel (modulair/fabrieksmatig) bouwen.

Buyer Group circulaire nieuwbouw woningen

Bouwmaterialen en -materieel

De categorie Bouwmaterialen en - materieel kent 4 buyer groups.

Circulaire bouwmaterialen, het circulaire alternatief

Voor vastgoedeigenaren, waaronder woningcorporaties biedt deze buyer group de kans hun vastgoed stap voor stap circulair te maken. Vastgoedeigenaren kunnen op projectniveau circulaire producten inkopen. Er is een productencatalogus samengesteld met 200 productcategorieën. Hierdoor worden circulaire producten die zich hebben bewezen ingekocht en via een hefboomwerking voor bewezen innovaties wordt schaal gemaakt. Met de buyer group gaan minimaal 4 vastgoedeigenaren de stap zetten naar projectrealisatie en werk maken van verankering in de organisatie. Dit kunnen zowel maatschappelijke als commerciële vastgoedeigenaren zijn.

Houtbouw/houtrenovatie

Er is steeds meer aandacht voor de toepassing van biobased materialen zoals hout in de (woning)bouw. Maar concrete toepassing in de bouw vindt nog beperkt plaats. Met woningcorporaties wordt in deze buyer group onder andere verkend welke visie en strategie nodig zijn om houtbouw uit te vragen, mogelijk wat dit voor de milieu-impact betekent en hoe dit door slim uit te vragen en eenzelfde manier van aanbesteden en financieren een haalbare business case kan worden.

Zero emissie (ZE) bouwmaterieel

Verschillende publieke opdrachtgevers kopen zelf materieel in om bij eigen werkzaamheden in te zetten. Dit materieel zou moeten groeien naar ZE. Bij het uitvoeren van projecten (maaien, baggeren en grondverzet bij dijkversterkingen en bouwwerkzaamheden in generieke zin) zorgt in het bijzonder het materieel voor de grootste CO2-uitstoot en een aanzienlijke stikstofuitstoot. In het kader van het klimaatakkoord zal al het bouwmaterieel naar zero emissie moeten gaan. In deze buyer group wordt een groep geformeerd van publieke opdrachtgevers, gericht op aanbestedingen die moeten stimuleren dat de bouwer ZE materieel inzet. Hierbij wordt gestart met de initiatieven van de waterschappen. Ook wordt hierbij verkend of aansluiting gevonden kan worden met het big buyers initiatief van de Europese Commissie op de toepassing van circulaire bouwmaterialen en in de Nordic Alliance (Zweden, Noorwegen en Finland).

CO2-arm beton

Het Betonakkoord geeft invulling aan de doelen en de ambities voor de betonketen als 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 met een ambitie tot 49% reductie in de keten, in 2030 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton en per direct minimaal 5% van het totale volume toeslagmaterialen vervangen door betonreststromen. Het Betonakkoord geeft ook aan welke partij die doelen en ambities gaat realiseren. Met de buyer group CO2-arm beton wordt vraag gecreëerd voor CO2-arm beton. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de publieke opdrachtgevers die het betonakkoord ondertekend hebben, juist onder andere publieke opdrachtgevers  wordt gezocht naar het creëren van voldoende schaal en impact als woningbouwcoöperaties, private ontwikkelaars. Waar relevant wordt verbinding gezocht met grote buitenlands publieke opdrachtgevers.

Grond-, weg- en waterbouw (GWW)

De categorie GWW kent 2 buyer groups.

Duurzame wegverharding

Deze buyer group is een samenwerking tussen diverse partijen in de markt die te maken hebben met wegverharding. Met innovatie en slimmere afspraken wordt gekeken naar de totale aanpak van de keten van duurzame wegverharding. Van materialen, tot vervoer, tot inzet zwaar materieel. Oplossingen worden onder meer gezocht in het aanpassen van beleid en afspraken maken met de markt en opdrachtgevers. Het opstellen van een heldere marktvisie en het komen tot een concrete aanbesteding passen daar goed bij. De huidige samenwerking heeft een opzet die past bij de uitgangspunten van de buyer groups. De mogelijke CO2-besparing is enorm. Verder is duurzame wegverharding één van de transitiepaden van RWS.

Bebording

Twee lopende initiatieven op het gebied van verkeersborden van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en op het gebied van bewegwijzeringsborden van de Nederlandse Bewegwijzeringsdienst (NBD). De laatste zijn bijvoorbeeld de blauwe borden boven de weg. Bij MRA zijn 33 gemeenten aangesloten, NBD wordt aangestuurd door vertegenwoordigers van RWS, IPO, VNG en UVW.

Mobiliteit

De categorie Mobiliteit kent 1 buyer group.

Doelgroepenvervoer/regiotaxi

In de buyer group worden gemeenten en provincies verbonden, waarbij ieder de eigen ambities op het onderwerp realiseert. Samen ontwikkelen de deelnemers een marktvisie en strategie waarmee goede ideeën en hoge ambities een kans van slagen hebben. De onderlinge verbinding leidt tevens tot massa en biedt daarmee een interessant perspectief voor de markt. Hierdoor wordt niet alleen zero emissie doelgroepenvervoer gerealiseerd, maar ook de kennis ontwikkeld die nodig is zodat véél meer organisaties concrete stappen kunnen zetten in de ontwikkeling naar zero emissie vervoer.  

Bedrijfsvoering

De categorie Bedrijfsvcoering kent 2 buyer groups.

ICT hardware en datacenters

ICT staat hoog op de agenda bij veel inkopende organisaties. Het is de snelst groeiende sector ter wereld met momenteel 4 triljoen omzet en verantwoordelijk voor 2% en groeiend naar 8% van alle mondiale CO2 uitstoot (groter dan de luchtvaart). De sector is de grootste verbruiker van 14 van de 17 kritische grondstoffen, afvalproblemen en sociale misstanden spelen hier een rol en zaken als lonen en arbeidsomstandigheden verdienen aandacht. In deze buyer group wordt gezamenlijk met inkopende organisaties handelingsperspectief ontwikkeld die aansluit op de harmonisatie van standaarden en criteria internationaal.

Circulair textiel

Textiel is een van de meest vervuilende industrieën in de wereld en verantwoordelijk voor 1,3 miljard ton CO2 per jaar en een enorme waterprobleem. De impact van CO2 zit vooral in de keten en hergebruik/circulariteit is essentieel om deze emissies om laag te brengen. Overheden zijn belangrijke gebruikers van werkkleding. Hiermee is overheidsinkoop een aanjager om de bredere ambities op textiel mogelijk te maken. Inmiddels is een concept voor het opnemen van gerecyclede vezels in werkkleding en het verbeteren van de retourlogistiek getest en worden de ambities langzaam verhoogd. Samenwerking voor opschaling wordt gezocht met politie, Staatsbosbeheer en de brandweer. In de buyer group wordt deze samenwerking uitgebreid, grotere stappen gezet en de markt gemotiveerd te innoveren.

Buyer Group circulair textiel

Overig

De categorie Overig kent 1 buyer group.

Polymeren bij afvalwaterzuiveringen

Waterschappen maar ook bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven zetten polymeren in bij het zuiveringsproces  van afvalwater. De polymeren zijn goed voor circa 10% van de gemeten CO2 uitstoot, d.w.z. circa 35.000 ton CO2 per jaar. Door het toepassen van CO2 beprijzing kan gestuurd worden op het reduceren van de CO2 uitstoot bij de levering van de polymeren.

Buyer Group polymeren