Onderwerpen buyer groups

Toon pagina in menu

Er zijn in 2020 16 buyer groups gestart rondom vastgoed, bouwmaterialen en -materieel, GWW, mobiliteit, bedrijfsvoering en polymeren bij afvalwaterzuivering. De onderwerpen voor aanbestedingen zijn geselecteerd op basis van impact, draagvlak en opschaalbaarheid.

Binnen een buyer group werken publieke en private opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een specifieke productcategorie. Wilt u worden betrokken bij één van de buyer groups of meer informatie, stuur dan een mail naar @email.

Bouw

GWW

Mobiliteit

Bedrijfsvoering

Bouw

De categorie Vastgoed kent 6 buyer groups.

Nieuwbouw en/of renovatie scholen

Naast goed onderwijs, kan de nieuwbouw of renovatie van scholen ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering én van doelstelstellingen voor de gebouwde omgeving als geheel. In deze buyer group werken diverse scholen en gemeentes samen aan een marktvisie en -strategie om het effect op circulariteit, energiegebruik en klimaat te optimaliseren en te realiseren in 2021.

Buyer Group circulaire scholen

Renovatie corporatiewoningen

Er lopen verschillende duurzaamheidsinitiatieven bij woningcorporaties. Zo heeft de gemeente Amsterdam een prijsvraag uitgezet, die bouwbedrijven uitdaagt met een circulaire renovatieoplossing te komen. Ook is er een nationaal initiatief om bestaande circulaire renovatieconcepten regionaal te ontsluiten. In de buyer group zetten 8 corporaties de stap naar duurzame projectrealisatie en bestendiging.

Buyer Group renovatie corporatiewoningen

Circulaire nieuwbouw woningen

Met deze buyer group ondersteunen we afspraken over de circulaire nieuwbouw van woningen in Woondeals. In de woondeal regio Arnhem-Nijmegen staan bijvoorbeeld ambities die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede door deze buyer group wil realiseren. De ambities binnen deze groep richten zich op circulair en conceptueel (modulair/fabrieksmatig) bouwen.

Buyer Group circulaire nieuwbouw woningen

Houtbouw/houtrenovatie

De toepassing van biobased materialen als hout in de (woning)bouw wordt steeds populairder. Maar concrete toepassing in de bouw vindt nog beperkt plaats. Woningcorporaties verkennen in deze buyer group welke visie en strategie nodig zijn om houtbouw uit te vragen, wat de milieu-impact is, en hoe dit een haalbare businesscase kan worden door slim uit te vragen en eenzelfde manier van aanbesteden.

Buyer Group houtbouw

Circulaire bouwmaterialen,

Voor vastgoedeigenaren is deze buyer group een kans om hun portefeuille op projectniveau stap voor stap circulair te maken. Circulaire producten en innovaties die zich hebben bewezen, worden ingekocht en opgeschaald. Zo is er een productencatalogus met 200 productcategorieën. Minimaal 4 maatschappelijke en commerciële maken werk van een duurzame projectrealisatie en verankering in de organisatie.

Biobased bouwmaterialen

Het inzetten voor biobased materialen als basis voor bouwmaterialen is technisch goed mogelijk. Dat een volledig circulair en biobased bouwproject binnen een normaal budget te realiseren valt, toonde LNV twee jaar geleden aan met het vergaderpaviljoen Sky garden. Het winnende bouwsysteem van een ‘challenge’ van de Floriade en het ministerie van LNV, voor een entreegebouw met tuinbouwreststromen, blijkt bijzonder betaalbaar en bevat maar liefst 75% paprikastengels.

Grond-, weg- en waterbouw (GWW)

De categorie GWW kent 4 buyer groups.

Zero emissie bouwmaterieel (ZEB)

Bij projecten in de GWW en de B&U, zoals maaien, baggeren, grondverzet bij dijkversterkingen en bouwwerkzaamheden, zorgt het materieel voor een aanzienlijke uitstoot van CO2- en stikstof. Daarom stimuleert de buyer group het versneld toepassen van zero-emissie bouwmaterieel (ZEB). Met publieke opdrachtgevers (waterschappen, gemeenten en provincies) formuleren we gezamenlijk criteria voor de inzet van ZEB-materieel. We werken samen met het Transitiepad Bouwplaats en Bouwlogistiek en onderzoeken aansluiting bij het big buyers initiatief van de Europese Commissie en de Nordic Alliance (Zweden, Noorwegen en Finland).

Buyer Group zero emissie bouwmaterieel

CO2-arm beton

Per direct minimaal 5% van het totale volume toeslagmaterialen vervangen door betonreststromen, en 30% CO2-reductie en 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton in 2030. Daar leggen partijen in het Betonakkoord zich op toe. Om de markt mee te nemen in deze ontwikkeling, wilt deze buyer group voldoende massa en een eenduidige vraag naar CO2-arm beton creëren. Naast ondertekenaars van het akkoord, zoeken we juist ook andere publieke opdrachtgevers als woningbouwcoöperaties en private ontwikkelaars om schaal en impact te maken.

Duurzame wegverharding

Van materialen tot vervoer en de inzet van zwaar materieel: de mogelijke CO2-besparing is enorm. Door samenwerking wilt deze buyer group innovatie en slimmere afspraken maken over de totale ketenaanpak van duurzame wegverharding. Zo onderzoeken we oplossingen in vorm van beleid en concrete afspraken met de markt en opdrachtgevers. Daar horen een heldere marktvisie en concrete aanbestedingen bij. De huidige samenwerking past bij de uitgangspunten van buyer groups en sluit aan bij één van de transitiepaden van Rijkswaterstaat.

Buyer Group duurzame wegverhardingen

Bebording

De publieke opdrachtgevers in deze buyer group werken samen aan het verduurzamen van verkeersborden en bewegwijzering. In maandelijkse sessies delen de opdrachtgevers kennis en ervaringen en werken zij samen aan één duurzame marktvisie en -strategie. Deze strategie passen deelnemers toe in hun eigen projecten.

Buyer Group bebording

Mobiliteit

De categorie Mobiliteit kent 3 buyer groups.

Doelgroepenvervoer/regiotaxi

De buyer group verbindt gemeenten en provincies, waarbij ieder de kans heeft eigen ambities te realiseren. Samen ontwikkelen de deelnemers een marktvisie en strategie waarmee goede ideeën en hoge doelen een kans van slagen hebben. Dit leidt tevens tot massa en biedt daarmee een interessant perspectief voor de markt. Zo realiseren we niet alleen zero-emissie doelgroepenvervoer, maar ontwikkelen we ook de nodige kennis te zorgen dat véél meer organisaties concrete deze stappen kunnen zetten.

Clean Vehicles Directive

Vanaf 2 augustus 2021 moet er in nieuwe Europese aanbestedingen rekening worden gehouden met de vereisten uit de zogenaamde Clean Vehicles Directive, ook wel de EU Richtlijn Schone voertuigen. Het gaat zowel om aanschaf van voertuigen als een aantal voertuigdiensten. Vertegenwoordigers van alle aanbestedende diensten zijn welkom om gezamenlijk een concrete strategie vast te stellen en uit te voeren. Alle praktische uitdagingen bij de invoering van de richtlijn zoals laadinfrastructuur, financiering en aanbestedingsteksten komen aan de orde. Uiteraard is er veel aandacht voor het benaderen van de markt, aangezien het om duizenden voertuigen gaat. 

Zero Emissie Inkoop

Een groep van 30-40 gemeenten draagt actief bij aan de doelstelling van het Klimaatakkoord door het invoeren van een zone voor zero emissie stadslogistiek (ZES). Een belangrijke hefboom voor het draagvlak en de realisatie van deze ZES zone is de eigen inkoop van de gemeente. Leveringen van kantoorartikelen aan het gemeentehuis, eigen voertuigen van de gemeente, het meerjarig onderhoud van de straatverlichting, het aanleggen van een nieuwe weg etc. Het transport moet binnen de ZES zone emissieloos plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk dat contracten die de gemeente nu met marktpartijen afsluit, niet strijdig zijn met een verkeersbesluit voor de ZES zone vanaf 2025. In het inkoopproces moet  de gemeente daar nu al rekening mee  houden.

In de buyer group is veel aandacht voor de vertaalslag van beleid naar aanbestedingen via concrete stappen. Ook wordt samengewerkt met de andere buyer groups op het vlak van zero emissie en mobiliteit.

Bedrijfsvoering

De categorie Bedrijfsvoering kent 3 buyer groups.

ICT hardware

ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Waar zijn we nog zonder onze mobiele telefoons en onze computers? Tegelijkertijd is deze industrie verantwoordelijk voor 2% en groeiend naar 8% van alle mondiale CO2 uitstoot (en dat is meer dan de luchtvaart!). De sector is daarnaast de grootste verbruiker van 14 van de 17 kritische grondstoffen. Het huidige proces van delven, produceren en afstoten van deze grondstoffen heeft een grote impact op ons milieu en op mensenrechten. Het beperken van CO2 uitstoot en het gebruik van primaire grondstoffen en het verbeteren van mensenrechten staat wereldwijd hoog op de agenda. Stappen zetten richting duurzamere inkoop van ICT is een grote stap in de goede richting. In deze buyer group wordt gezamenlijk met inkopende organisaties handelingsperspectief ontwikkeld dat aansluit op de harmonisatie van (internationale) standaarden en criteria.

Buyer Group ICT hardware

Circulair textiel

Textiel is een van de meest vervuilende industrieën in de wereld en verantwoordelijk voor 1,3 miljard ton CO2 per jaar en een enorme waterverbruik. De impact van CO2 zit vooral in de keten en hergebruik/circulariteit is essentieel om deze emissies om laag te brengen. Overheden zijn belangrijke gebruikers van werkkleding. Hiermee is overheidsinkoop een aanjager om de bredere ambities op textiel mogelijk te maken. Inmiddels is een concept voor het opnemen van gerecyclede vezels in werkkleding en het verbeteren van de retourlogistiek getest, en worden de ambities langzaam verhoogd. Samenwerking voor opschaling wordt gezocht met politie, Staatsbosbeheer en de brandweer. In deze groep breiden we de samenwerking uit, zetten we grotere stappen en motiveren we de markt om te innoveren..

Buyer Group circulair textiel

Polymeren bij afvalwaterzuiveringen

Waterschappen, maar ook drinkwaterbedrijven zetten polymeren in bij het zuiveringsproces van afvalwater. De polymeren zijn goed voor circa 10% van de gemeten CO2 uitstoot bij afvalwaterzuivering, d.w.z. circa 35.000 ton CO2 per jaar. Door het toepassen van CO2-beprijzing kunnen we sturen op het reduceren van de CO2 uitstoot bij de levering van de polymeren.

Buyer Group polymeren