Inkoop- en leveringsvoorwaarden Rijksoverheid

Rijksbreed zijn er algemene inkoopvoorwaarden vastgesteld, de ARVODI-2016, ARIV-2016 en ARBIT-2016. Per 4 oktober 2016 gelden deze algemene voorwaarden. 

De Algemene Rijksvoorwaarden zijn voor het eerst vastgesteld bij besluit van 5 maart 2004 en zijn sindsdien een aantal keer gewijzigd. De voorwaarden ARVODI bieden een eenvormige set van algemene voorwaarden voor dienstverleningsovereenkomsten tussen de Staat der Nederlanden (alle ministeries en daaronder ressorterende diensten) en derden.

Algemene voorwaarden

Er zijn 3 algemene voorwaarden:

De rijksvoorwaarden voor 2016 gelden met ingang van 4 oktober 2016. Verder komt het voor dat rijksonderdelen eigen algemene leveringsvoorwaarden hanteren voor door hen uit te voeren werkzaamheden. De Algemene Voorwaarden Rijksgebouwendienst 2011 zijn hier een voorbeeld van. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG harmoniseert de regels die in de Europese Unie gelden voor de verwerking van persoonsgegevens. De AVG schrijft onder meer voor dat de uitvoering van de verwerking door een verwerker wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst. Voor overeenkomsten waarop de ARBIT en de ARVODI van toepassing zijn is daarvoor een model verwerkersovereenkomst beschikbaar.

Toepassing verwerkersovereenkomst

De model verwerkersovereenkomst is bedoeld voor opdrachten voor de verwerking van persoonsgegevens door derden die geen onderdeel uitmaken van de rechtspersoon Staat der Nederlanden. Uitgangspunt is dat een ingevulde verwerkersovereenkomst wordt meegezonden met het aanbestedingsdocument. De verwerkersovereenkomst kan zo nodig worden aangevuld, bijvoorbeeld met een uitgewerkte auditprocedure. Het aanbestedingsdocument bevat dan onder meer een omschrijving van de Persoonsgegevens, verwerkingsactiviteiten, de vereiste technische en organisatorische maatregelen en de procedure voor het melden van datalekken.

Aanvullen lopende en nog af te sluiten overeenkomsten

Het streven is tegelijkertijd met het inwerking treden van de AVG nieuwe rijksinkoopvoorwaarden te publiceren. Voor opdrachten die vóór 25 mei 2018 zijn of worden gesloten is het raadzaam in de onderliggende overeenkomsten te anticiperen op de nieuwe regelgeving. Binnen het Rijk zijn teksten opgesteld voor zowel lopende als voor nieuwe overeenkomsten. Rijksambtenaren kunnen deze teksten raadplegen via het Rijksportaal.

AVG en ARBITexternelinkteken.gif op rijksportaal.nl (alleen voor rijksambtenaren)
AVG en ARVODIexternelinkteken.gif op rijksportaal.nl (alleen voor rijksambtenaren)

Wijzigingen Rijksvoorwaarden

De voorwaarden zijn gewijzigd naar aanleiding van een evaluatie (ARIV en ARVODI) en nieuwe en gewijzigde wetgeving en de kabinetsreactie op het Eindrapport ICT van de tijdelijke Tweede Kamer onderzoekscomissie Elias (ARBIT). De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de Wet Aanpak Schijnconstructies, de elektronische factuur en het concurrentiebeding en de afkoelingsperiode.

Wijzigingen Algemene Rijksvoorwaarden