Agenda

U wilt uw kennis over aanbesteden up-to-date houden en uw competenties verder ontwikkelen? In onze agenda staan vele cursussen, bijeenkomsten, opleidingen en congressen die u hierbij helpen.

Overzicht met alleen PIANOo-bijeenkomsten: Aankondigingen PIANOo-bijeenkomsten 
De PIANOo-bijeenkomsten zijn ook te vinden in onderstaand overzicht.

 • 
  9 maart 2017

  Basiscursus Inkoop

  Vanaf 2002 wordt de Basiscursus Inkoop gegeven. Opzet van de cursus is om op uiterst praktische manier de basisbeginselen van de overheidsinkoop te leren kennen en direct in de praktijk toe te kunnen passen. Vanuit meer dan 275 overheidsorganisaties (gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio's etc.) maar ook vanuit de onderwijssector (universiteiten, hogescholen, ROC's), hebben deelnemers de cursus gevolgd.

 • 
  29 maart 2017

  Funtioneel specificeren bij aanbesteden

  Door functioneel specificeren vindt u meer leveranciers en loopt u minder risico om alternatieven te missen. Maar hoe past u functioneel specificeren precies toe binnen de publieke sector? Tijdens deze training krijgt u antwoord op vragen als hoe u functioneel specificeren toepast binnen de publieke sector en hoe u ervoor zorgt dat in de praktijk ook werkelijk wordt gedaan wat is beloofd. Omdat u in de specificatiefase de basis voor uw verdere inkoop- en aanbestedingsproces legt, is dit een belangrijke fase die extra aandacht verdient.

 • 
  30 maart 2017

  Contractmanagement Sociaal Domein voor gemeente

  In het afgelopen jaar hebben bijna alle gemeenten contracten met zorgaanbieders afgesloten. Nu is het tijd grip op deze contracten te krijgen. Hoe gaat u uw contracten managen? Wie krijgt hierin welke rol? En welke stappen moet u zetten om hiervoor interne processen op te zetten? Hoe u dat doet, leert u tijdens deze praktijkgerichte training waarin theorie, praktijk, discussie en cases elkaar afwisselen.

 • 
  5 april 2017

  Aanbesteden van ICT

  U weet wat aanbesteden is en kent de regelgeving. Juist bij IT-aanbestedingen zult u naast rechtmatigheid ook moeten letten op doelmatigheid en zinvolle en werkbare gunningscriteria. Wanneer u uw aanbestedingskennis toepast binnen het ICT domein (zoals IT-projecten, software, hardware, SaaS-diensten, etc.) loopt u tegen diverse vragen aan zoals: welke selectiecriteria te hanteren, hoe om te gaan met dealers, IT-raamcontracten, afstemming met de ICT afdeling en hoe organiseer ik een demo? Met deze en meer vragen gaat u aan de slag.

 • 
  5 april 2017

  Categoriemanagement

  Categoriemanagement staat onder vele namen bekend. Commodity strategy development, Category management of Categorie aanpak om er enkelen te noemen. In deze training wordt een overzicht gegeven van het gehele categoriemanagementproces en zullen de eerste stappen worden doorlopen. Dit wordt gedaan aan de hand van de vijf processtappen voor het ontwikkelen van een categorie strategie volgens Monczka. U leert een eigen categorieplan maken dat is afgestemd op de organisatie- en inkoopdoelstellingen.

 • 
  6 april 2017

  Studiemiddag Contracten maken onder vigeur van de UAV 2012 en de UAV-GC 2005

  Algemene kennis van de UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2005 én het concreet invulling geven aan de vele keuzemogelijkheden die deze algemene voorwaarden bevatten: over het laatste gaat deze bijeenkomst. Denk bij deze mogelijkheden aan: de hoogte van de korting, het vastleggen van de aanneemsom en de vraag of er wel of geen risicoregeling moet worden opgenomen. Hoe de opdrachtnemer/aannemer te betalen: in termijnen en waaraan deze te koppelen? Hoe om te gaan met zekerheden en garanties? Is het verstandig om een bonusregeling op te nemen en zo ja: hoe deze vorm te geven?

 • 
  12 april 2017

  Best Value & het juridisch kader

  Het toepassen van BVP en daarbij de principes van het aanbestedingsrecht intact houden. Best Value Procurement (BVP) wordt steeds vaker in de publieke sector toegepast. Uiteraard is het daarbij belangrijk dat de principes van het aanbestedingsrecht (objectiviteit, transparantie en non-discriminaliteit) overeind blijven. De afgelopen tijd heeft de Best Value aanpak nauw onder de loep gelegen van juristen. Er zijn enkele rechtszaken geweest met daarin consequenties voor de toepassing van Best Value. Daarnaast geeft de nieuwe Europese richtlijn handvatten voor de implementatie van Best Value.

 • 
  18 april 2017

  Regiobijeenkomst e-factureren Gemeente Beverwijk - 18 april 2017

  In nauwe samenwerking met de gemeente Beverwijk, organiseert het PIANOo programmabureau e-factureren op 18 april een regiobijeenkomst in het gemeentehuis van Beverwijk. Bij de presentatie zijn niet alleen deelnemers van de gemeente Beverwijk aanwezig, maar zijn ook omliggende gemeenten uitgenodigd.