Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 11

13-03-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Ondeugdelijke gunningsbeslissing?

In onderhavige zaak staat de vraag centraal of de Staat onzorgvuldig heeft gehandeld bij het nemen van een gunningsbeslissing, zoals MH stelt en de Staat betwist. Voor het antwoord op de vraag zijn de in jurisprudentie veelvuldig gehanteerde overwegingen ten aanzien van de beoordeling van kwalitatieve criteria van wezenlijk belang. Aan de voorzieningenrechter komt slechts een beperkte toetsingsvrijheid toe wanneer het aankomt op de beoordeling van een kwalitatief criterium. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 18 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2107)
Samenvatting: Ondeugdelijke gunningsbeslissing?

Uitleg aanbestedingsstukken op onderdeel prijs

Onderstaande zaak gaat in op de vraag op welke wijze de aanbestedingsstukken moeten worden uitgelegd op het onderdeel prijs. Hierbij staat een objectieve uitleg centraal, zoals een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver deze, binnen de context van het totaal van de aanbestedingsstukken, redelijkerwijs heeft moeten begrijpen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 15 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2112)
Samenvatting: Uitleg aanbestedingsstukken op onderdeel prijs

Uitleg uitsluitingsgronden en (on)mogelijkheid tot herstel

In deze zaak gaat het om de vraag of de waterschappen de inschrijving van Eco Reest wegens het niet-tijdig indienen van de door de waterschappen gevraagde bewijsstukken terzijde hebben mogen stellen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland 6 maart 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:836)
Samenvatting: Uitleg uitsluitingsgronden en (on)mogelijkheid tot herstel

Herbeoordeling en motivering

De vraag is aan de orde of DNB de inschrijving van eiseres, uitgaande van de herbeoordeling die heeft plaatsgevonden, hoger had moeten waarderen en haar als winnende inschrijver alsnog de opdracht moet gunnen, danwel tot een herbeoordeling of heraanbesteding moet overgaan. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 8 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1082)
Samenvatting: Herbeoordeling en motivering

Uitsluiting van andere inschrijvers

De vraag is aan de orde of UWV a) de inschrijving van eiseres hoger had moeten beoordelen b) inschrijvers had moeten uitsluiten en haar als winnende inschrijver alsnog de opdracht moet gunnen, dan wel c) het beoordelingsteam moet vervangen en tot herbeoordeling moet overgaan of tot heraanbesteding. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 1 februari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1084)
Samenvatting: Uitsluiting van andere inschrijvers

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie