Ambitieweb

Het Ambitieweb is een praktisch hulpmiddel voor het inzichtelijk maken en realiseren van duurzame ambities voor een project. Het leent zich voor een diversiteit van toepassingen, waaronder het inventariseren van ambities en het vasthouden aan deze ambities gedurende het proces. In het Ambitieweb staat het project centraal. Er wordt mee gewerkt van het begin tot aan de afronding van het project. Het Ambitieweb helpt om de ambities in één oogopslag helder te maken.

Het Ambitieweb is een visuele weergave van de duurzaamheidsthema's en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Het brede begrip duurzaamheid is uitgesplitst in 12 thema's. Deze thema's geven een concrete invulling aan de 3P's; People, Planet en Profit.

Niveaus Ambitieweb

Het Ambitieweb kent 3 niveaus

  • Inzicht in de duurzaamheidseffecten op het thema en het behalen van een minimale duurzaamheidsprestatie; in ieder geval wettelijk niveau en voldoen aan de minimumeisen van de Milieucriteriadocumenten voor het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
  • Stellen van concrete verbeterdoelstellingen en het bereiken van significante duurzaamheidswinst op het thema.
  • Maximale inzet om het meest haalbare te bereiken voor het thema: in plaats van 'minder slecht' is er geen negatieve belasting (bijvoorbeeld klimaatneutraal, energieneutraal) en wordt zelfs een positieve bijdrage geleverd (bijvoorbeeld energie leverend).

Inzet Ambitieweb

Het Ambitieweb kan flexibel ingezet worden, afhankelijk van de behoefte van betrokken stakeholders en de fase waarin het project of proces zich bevindt. Gebruikers zijn vrij om (sub)thema's toe te voegen of weg te laten en de definitie van de drie ambitieniveaus aan te scherpen, om optimaal aan te sluiten bij de eigen organisatie en projecten. Wel wordt aangeraden om het Ambitieweb met alle 12 thema's steeds als basis te gebruiken, om zo te borgen dat aan alle thema's aandacht is besteed. Het Ambitieweb wordt toegepast omdat het

  • de gezamenlijke ambities voor uw project eenvoudig en in één oogopslag weergeeft
  • de focus aanbrengt op de voor u belangrijkste thema's
  • een handvat biedt voor het zoeken naar de kansen die de meeste duurzame meerwaarde leveren
  • helpt bij het verantwoorden van een bewuste duurzame keuze.
  • helpt bij het voeren van de juiste discussies over waarom (belang) en hoe (proces) in plaats van het wat (inhoud/techniek). 
  • een efficiënt communicatiemiddel biedt richting betrokken stakeholders, zowel intern als extern.

Relatie met de omgevingswijzer

In de Aanpak Duurzaam GWW wordt in principe de Omgevingswijzer opgevolgd door het Ambitieweb. De meekoppelkansen die met de Omgevingswijzer worden onderzocht, zijn input voor de ambitiebepaling. De thema's waarop hoog gescoord wordt in de Omgevingswijzer, kunnen vertaald worden naar een hoge ambitie in het Ambitieweb. Er kan ook gekozen worden om juist hoog in te zetten op de thema's die slecht scoren in de Omgevingswijzer en dus aandacht verdienen. Dat hangt af van de ambities van stakeholders, de organisatie, de kansen en de projectdoelstellingen. Het toetsen aan de vastgestelde ambities in het Ambitieweb is vervolgens een continu proces. Het is aan te raden om later in het traject ook een sessie met de Omgevingswijzer te herhalen, bijvoorbeeld bij een faseovergang.

Meer informatie: 
Handreiking omgevingswijzer
Aanpak Duurzaam GWW  op duurzaamgww.nl

Ambitieweb

www.duurzaamgww.nl/ambitieweb/