Mogelijke aanbestedingsprocedures

Toon pagina in menu

Bij het plaatsen van een opdracht kunt u kiezen uit verschillende aanbestedingsprocedures. In dit onderdeel vindt u informatie over de kenmerken van de verschillende aanbestedingsprocedures. Afhankelijk van de gekozen procedure doorloopt u binnen het aanbestedingsproces een aantal stappen.

Opdrachten boven de drempel

Opdrachten met een waarde boven de Europese drempelbedragen, moeten in principe volgens Europese procedures worden aanbesteed.

Europese procedures

Voor opdrachten die onder normale omstandigheden worden uitgevoerd, kunt u kiezen uit een van de twee Europese standaardprocedures - de openbare procedure of de niet-openbare procedure.

Daarnaast kunt in specifieke gevallen de volgende procedures gebruiken:

  • Sociale en andere specifieke diensten
  • Mededingingsprocedure met onderhandeling
  • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
  • Versnelde procedure
  • Concurrentiegerichte dialoog
  • Prijsvraag
  • Concessieovereenkomst
  • Elektronische veiling
  • Innovatiepartnerschap
  • Dynamisch aankoopsysteem

Als u kiest voor een niet-standaard procedure vanwege een specifieke omstandigheid, moet u het bestaan van die specifieke omstandigheid kunnen aantonen. Maakt u ten onrechte gebruik van een procedure, dan is dat een overtreding van de aanbestedingsregels. PIANOo adviseert in het aanbestedingsdocument en uw eigen dossier goed te documenteren welke omstandigheden het gebruik van de procedure rechtvaardigt. Achteraf kunnen hier vragen over komen van de Europese Commissie, de rechter, bedrijven of uw accountant.

Meer informatie: Europese standaardprocedures
Meer informatie: Europese specifieke procedures

Sociale en andere specifieke diensten

Voor sociale en andere specifieke opdrachten gelden afwijkende voorschriften (art. 2.38 en 2.39). Deze zijn van toepassing bij opdrachten boven het drempelbedrag van 750.000 euro. Indien de waarde van opdracht onder het drempelbedrag van 750.000 euro ligt, maar er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang, dan dient er (vooraf) een passende mate van openbaarheid aan de opdracht te worden gegeven.

Meer informatie: Sociale en andere specifieke diensten

Raamovereenkomst

Wanneer u een stroom van toekomstige opdrachten wilt plaatsen, kunt u gebruikmaken van een raamovereenkomst die u met een of meerdere ondernemers sluit. De raamovereenkomst is geen opdracht, maar vormt een voorbereidende stap daartoe.

Meer informatie: Raamovereenkomsten

Opdrachten onder de drempel

Opdrachten waarvan de geschatte waarde minder bedraagt dan de drempelbedragen, hoeven niet Europees te worden aanbesteed. Op deze procedures zijn alleen hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit, de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, en in het geval van opdrachten voor werken het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing. U bepaalt hiervoor zelf de procedure die u wilt volgen. De Gids Proportionaliteit, een verplicht te volgen richtsnoer voor opdrachten boven en en onder de drempel, kan in bepaalde omstandigheden een minimum aantal uit te nodigen gegadigden of een bepaalde procedure voorschrijven. Daarnaast stellen uw eigen inkooprichtlijnen mogelijk ook kaders.

Meer informatie: Nationale procedures

Aanbestedingswet 2012

De Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat u als aanbestedende dienst op objectieve gronden moet kiezen welk type aanbestedingsprocedure u toepast en welke ondernemers u toelaat tot de procedure. U moet deze keuze op verzoek van een ondernemer ook schriftelijk kunnen motiveren. Deze verplichting geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als bij meervoudig onderhandse procedures. 

Dossier: Aanbestedingswet 2012