Beste prijs-kwaliteitverhouding

Toon pagina in menu

Antwoord:

Bij de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), voorheen Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd, kunnen naast prijs andere criteria meegewogen worden. De wet beperkt de aanbesteder niet in het gebruik van het aantal en soort subgunningscriteria. Wel dienen deze betrekking te hebben op de opdracht. De subgunningscriteria hoeven niet noodzakelijk van zuiver economische aard te zijn.

Enkele voorbeelden van subgunningscriteria:

 • Prijs
 • Uitvoering
 • Projectmanagement
 • Levertijd of planning
 • Opleverdatum
 • Plan van aanpak
 • Kwaliteit
 • Competenties, bekwaamheden
 • Milieukenmerken
 • Gebruikskosten
 • Levensduurkosten
 • Total cost of ownership
 • Rentabiliteit
 • Klantenservice
 • Duurzaamheid
 • Sociale factoren
 • Esthetische en functionele kenmerken
 • Presentatie
 • Risicomanagement
 • Overlast omgeving
 • Waardering verleden
 • Klantenservice en technische bijstand

Deze lijst is niet limitatief.

Algemene eisen

Net als bij geschiktheidseisen en selectiecriteria moeten subgunningscriteria objectief, transparant en proportioneel zijn. Ook dienen de gunningscriteria op een objectieve en uniforme wijze toegepast te worden. Gunningscriteria moeten zo geformuleerd worden dat inschrijvers in staat zijn deze criteria op dezelfde wijze te interpreteren. Aanbestedende diensten mogen gedurende de gehele aanbestedingsprocedure de subgunningscriteria en de toepassingswijze niet wijzigen.

Weging

De aanbestedende dienst bepaalt vóór de aanbesteding welk gewicht elk subgunningscriterium krijgt. Deze wegingsfactoren moeten, conform artikel 2.115 Aanbestedingswet 2012, in de aanbestedingsstukken opgenomen worden. Op die manier kunnen potentiële inschrijvers precies zien aan welke aspecten de aanbestedende dienst veel waarde hecht.

Soms is sprake van sub-subgunningscriteria. Bijvoorbeeld wanneer het aspect kwaliteit op vier verschillende criteria wordt beoordeeld. Vaak worden de wegingsfactoren van dergelijke sub-subgunningscriteria niet gepubliceerd, maar de jurisprudentie op dit punt is nog in ontwikkeling.

Wegingsmethodiek

Hoe de aanbestedende dienst de subgunningscriteria beoordeelt hoeft (nog) niet gepubliceerd te worden. Maar publicatie levert wel inschrijvingen op die beter ingaan op de wensen van de aanbestedende dienst. De beoordeling kan op verschillende wijze gebeuren. Aanbevolen wordt om geen relatieve methode te gebruiken, hierbij wordt de beoordeling gerelateerd aan de best scorende. Mocht de best scorende uit de beoordeling wegvallen, kan dat sterke invloed hebben op de uitkomst. Ook wordt aanbevolen om enkele (extreme) scenario's door te rekenen. Met zo'n gevoeligheidsanalyse kan men inzicht krijgen in de invloed van de spreiding van de scores.

In de PIANOo handreiking 'Hoe bepaal je de beste prijs-kwaliteitverhouding?' worden 3 beoordelingsmethoden beschreven:

 • Het puntenmodel: kwaliteit en prijs worden uitgedrukt in punten en opgeteld. De hoogste score wint;
 • Gunnen op waarde: kwaliteit wordt vertaald naar Euro's (bonus of malus) en in mindering gebracht op of bijgeteld bij de prijs;
 • Waarde/prijs methode: het behaalde aantal punten wordt door de prijs gedeeld.

Verder staan in deze handreiking een aantal tips die bij het bepalen van de criteria en de gewichten van belang kunnen zijn. Daarnaast heeft PIANOo een praktisch overzicht van 39 tips opgesteld die u in het hele inkoopproces kunt gebruiken voor het toepassen van de beste prijs-kwaliteitverhouding..

Meer informatie:

Hoe bepaal je de beste-prijskwaliteitverhouding?

De aanbestedende dienst maakt van te voren een beoordelingsprotocol. Dat schrijft kort voor hoe er beoordeeld wordt en wie er bij betrokken is. Dit is ook bij afwijzingsgesprekken nuttig om aan te tonen dat de beoordeling zo objectief mogelijk is uitgevoerd. Aanbevolen wordt om de beoordeling van de prijs strikt te scheiden van de beoordeling van de andere criteria. 

Terug naar de hoofdvraag: Gunningscriteria

Icoon metrokaart 6  Terug naar de metrokaart