Handreiking: Hoe bepaal je de beste prijs-kwaliteitverhouding?

Bron: PIANOo

EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving) is de verzamelnaam voor 3 gunningscriteria: Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV), levenscycluskosten (laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit) en laagste prijs. Wat betekent dat in de praktijk? Voor gunnen op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding heeft PIANOo deze handreiking opgesteld. (juni 2016)

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012

De implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in de Aanbestedingswet 2012 heeft gevolgen op het gebied van gunningscriteria. De terminologie wijzigt en er wordt een derde gunningscriterium geïntroduceerd.

Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt het overkoepelende begrip voor de drie gunningscriteria:

  • beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)
  • laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit (Laagste KBK), zoals de levenscycluskosten
  • laagste prijs

Motiveren

De keuze voor laagste prijs en laagste kosten moet gemotiveerd worden in de aanbestedingsstukken. De Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) schrijven het gebruik van BPKV als gunningscriterium voor, behoudens in uitzonderingsgevallen die gemotiveerd moeten worden. De Gids Proportionaliteit gaat uit van de keuze voor BPKV. Ook voor opdrachten beneden de drempelwaarde schrijft het ARW 2016 het gebruik van BPKV als hoofdregel voor.

Kwaliteit

De overheid stimuleert het toepassen van het BPKV-criterium omdat dit een middel kan zijn om een hogere kwaliteit van overheidsopdrachten te verkrijgen. Kwaliteit is een verzamelterm voor een veelheid aan aspecten: innovatief, duurzaam, sociaal, snel, goed functionerend, esthetisch, sterk, hoge capaciteit, weinig hinder, klantvriendelijk enzovoort

Herziene handreiking

Deze handreiking is in de eerste plaats geschreven voor inkopers die nog niet veel ervaring met BPKV hebben, maar ook voor meer ervaren inkopers bevat de handreiking veel suggesties voor verbetering van hun methoden. Deze handreiking is een herziening van 'Hoe pas je EMVI toe? Handreiking voor inkopers' die in mei 2014 is gepubliceerd.

Document