Welke aanbestedingsstukken zijn nodig en wanneer?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De aanbesteding start officieel met de publicatie van de aankondiging op TenderNed.

Aankondiging

Voor de aankondiging bestaan door de EU voorgeschreven modellen. Op TenderNed worden deze modellen automatisch gegenereerd. De aankondiging is een samenvatting van de belangrijkste aspecten van de aanbesteding, zoals een korte beschrijving van de opdracht, geschiktheidseisen en het gunningscriterium.

Daarnaast dient u in voorkomende gevallen in de aankondiging in ieder geval te motiveren waarom u opdrachten samenvoegt of waarom u niet in percelen opdeelt of waarom u omzetgegevens vraagt en waarom u laagste prijs hanteert. Soms moet u nog andere keuzes motiveren, zie de checklist van motiveringen.

Document: Checklist motiveringen

Nadat de aankondiging is verzonden kunnen geen grote wijzigingen worden doorgevoerd in de aanbesteding. Een wijziging in de (eisen van een) aanbesteding die de kring van inschrijvers kan vergroten of verkleinen houdt in dat een nieuwe aanbesteding gestart moet worden, met inachtneming van de minimum termijnen. Een dergelijke wijziging heet een 'wezenlijke' wijziging. 

Waar en wanneer moet ik publiceren? 
www.TenderNed.nl   
www.ted.europa.eu 

Bestek

Het bestek bevat de eisen en de wensen ((sub)gunningscriteria) waaraan de opdracht moet voldoen. 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Om de administratieve lasten van bedrijven te verlagen moeten de aanbestedende diensten het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) hanteren. De UEA kan informatie bevatten over uitsluiting, economische en financiële draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid, beroepsbevoegdheid en selectiecriteria. In de aanbestedingsstukken dient u aan te geven binnen welke termijn u de bewijsstukken wilt ontvangen die de UEA onderbouwen..

Dossier: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Icoon metrokaart lijn 4  Terug naar de metrokaart