Regelgeving integriteit

Toon pagina in menu

De overheid hoort volledig integer te handelen, ook bij inkopen en aanbesteden. Dit geldt voor iedereen die is betrokken bij een aanbesteding, denk aan uzelf als overheidsinkoper, uw organisatie maar ook aan de bedrijven die inschrijven op een aanbesteding. Door de wetgever zijn hierover regels gesteld. Denk hierbij onder meer aan de regels in de Aanbestedingswet 2012 en de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Integriteit bij aanbestedende diensten

Er zijn diverse regels opgesteld om integriteit bij aanbestedende diensten en inkopers te waarborgen en te stimuleren.

Aanbestedingswet 2012

In de Aanbestedingswet 2012 zijn de beginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit uitgewerkt. U maakt keuzes op basis van objectieve criteria, behandelt ondernemers op gelijke wijze en u neemt passende maatregelen om fraude, bevoordeling, corruptie en belangenconflicten tijdens een aanbestedingsprocedure doeltreffend te voorkomen.

Ambtenarenwet

De Ambtenarenwet  bevat verplichtingen en verboden waaraan u als werkgever moet voldoen (per 1 januari 2020: artikelen 4 tot en met 11). Deze verplichtingen zijn onder meer:

  • voer een een integriteitsbeleid
  • maak integriteitsbeleid een vast onderdeel van het personeelsbeleid
  • zorg voor een gedragscode voor goed ambtelijk handelen
  • leg jaarlijks verantwoording af over het gevoerde integriteitsbeleid

Wet Huis voor klokkenluiders

De wet Huis voor klokkenluiders  geldt verplicht organisaties waar 50 of meer mensen werken een klokkenluidersregeling (interne meldregeling) te hebben. De verplichting geldt ook voor aanbestedende diensten. De wet Huis voor Klokkenluiders verplicht dat een misstand niet-integer handelen eerst intern wordt gemeld, tenzij dit redelijkerwijs niet van u kunt worden gevraagd. Bijvoorbeeld als de melding gaat over de hoogste leiding van de dienst.

Integriteitsbeleid

Een aanbestedende dienst heeft, net als iedere andere werkgever, een zorgplicht voor zijn werknemers, de ambtenaren. Een volwaardig integriteitsbeleid is onderdeel van deze zorgplicht. Dit betekent onder andere dat de werkgever zijn ambtenaren beschermt tegen integriteitsrisico's, door de organisatie en werkprocessen daarop in te richten.

Gedragscode integriteit Rijk

De Gedragscode Integriteit Rijk geeft, naast een minimumnormering, ook algemene handvatten over hoe het Rijk omgaat met integriteit, welke waarden en uitgangspunten het Rijk gezamenlijk hanteert en welke rollen medewerkers, vertrouwenspersonen, leidinggevenden en het topmanagement hierin vervullen. De gedragscode is aanvullend op bestaande regelgeving.

Integriteit bij bedrijven

Als aanbestedende dienst beoordeelt u de integriteit van de inschrijver. U dient hierbij de wettelijke regels te volgen. U heeft tevens de mogelijkheid om (mogelijke) overtredingen van de mededinging te melden en onderzoek te laten doen naar de integriteit van de inschrijver.

Aanbestedingswet 2012

In de Aanbestedingswet 2012 staan voor integriteit bij bedrijven onder meer dat u de inschrijving beoordeelt op uitsluitingsgronden, u passende maatregelen neemt indien een inschrijver betrokken is geweest bij de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure en dat zodra u uitsluitingsgronden (en kwaliteitseisen) stelt, een inschrijver een Uniform Europees Aanbestedingsdocument invult.

Wet Bibob

Als extra instrument biedt de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob ) u de mogelijkheid om onderzoek te laten doen naar de integriteit van een inschrijver. Een dergelijke aanvraag moet worden aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob (hierna: bureau Bibob). Een voorwaarde is dat u als aanbestedende dienst eerst zelf een onderzoek verricht. Tevens dient u in de aanbestedingsstukken te vermelden dat een onderzoek door bureau Bibob tot de mogelijkheden behoort. De wet is verder uitgewerkt in het Besluit Bibob.

Autoriteit Consument & Markt

Bedrijven mogen geen misbruik maken van onderlinge afspraken, fusies of hun overwicht op de markt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft als taak om deze overtredingen van de mededinging aan te pakken.

Meer informatie

Dossier: Integriteit