Aanbestedingsprocedures voor SAS-diensten

Toon pagina in menu

Is de waarde van uw sociale en andere specifieke dienst (SAS-dienst) hoger dan 750.000,- dan bent u verplicht de opdracht Europees aan te besteden. U kunt een reguliere Europese aanbestedingsprocedures kiezen. Daarnaast is er voor SAS-diensten een vereenvoudigde en grotendeels door uzelf ingerichte aanbestedingsprocedure, de SAS-procedure.

Is de waarde van uw opdracht in het sociaal domein hoger dan 750.000,- dan bent u verplicht de opdracht Europees aan te besteden. Is de waarde van uw opdracht lager dan 750.000,- dan kunt u voor een nationale procedure kiezen. Natuurlijk kunt u ook vrijwillig voor een Europese procedure kiezen.

Europese aanbestedingsprocedures voor SAS-diensten


Vereenvoudigde procedure
met veel vrijheid


Reguliere
aanbestedingsprocedures
 • SAS-procedure

SAS-procedure

De aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure) biedt veel ruimte om naar eigen inzicht in te richten. Zo is er veel ruimte voor dialoog met de markt, u hoeft zich niet te houden aan de Europese standaardtermijnen en de regels voor gunningscriteria en u hoeft geen geschiktheidseisen te stellen of uitsluitingsgronden toe te passen.

Alleen voor SAS-diensten

De SAS-procedure kan worden ingezet voor SAS-diensten. Voorbeelden van SAS-diensten zijn: onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en enkele juridische diensten. Wmo-hulpmiddelen en andere leveringen zijn geen SAS-diensten.  In bijlage XIV van richtlijn 2014/24/EU  staan alle sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) opgesomd.

PIANOo heeft voor u een overzicht gemaakt van CPV-codes van sociale en andere specifieke diensten.

Boven 750.000 Europees aanbesteden

Is de waarde van uw opdracht hoger dan 750.000,- (exclusief btw) dan bent u verplicht de opdracht Europees aan te besteden. Deze drempel is vastgelegd in de Europese drempelbedragen.

Het drempelbedrag voor SAS-diensten is hoger dan de drempel voor reguliere diensten. Dit is omdat er bij SAS-diensten pas bij een hogere opdrachtwaarde sprake is van grensoverschrijdend belang.

Onderhands aanbesteden van SAS-diensten is niet toegestaan als de waarde van uw opdracht boven het Europese drempelbedrag uit komt.

Soms is de SAS-procedure verplicht

Bij diensten in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening bent u verplicht de SAS-procedure te gebruiken. Heeft u een goede motivering om af te wijken dan is dit wel mogelijk. Neem de motivering dan op in uw aanbestedingsstukken.

Voor de overige SAS-diensten bent u niet verplicht de SAS-procedure toe te passen. U kunt hier zelf voor kiezen. Kiest u voor een reguliere aanbestedingsprocedure dan moet u zich houden aan de regels van die procedure.

Regels SAS-procedure

Een SAS-procedure geeft u meer ruimte dan reguliere aanbestedingsprocedures. U kunt de procedure voor een groot deel naar eigen inzicht vormgeven. Zorg er wel voor dat u in uw aanbestedingsstukken transparant bent over de wijze waarop u uw procedure heeft ingericht, zodat dit voor alle inschrijvers duidelijk is.

De ruimte is niet onbeperkt. U moet zich wel houden aan de (algemene) regels voor gelijkheid, non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit. Deze regels zijn vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit.

Gids Proportionaliteit

U moet rekening houden met de beginselen van proportionaliteit zoals deze in de Gids Proportionaliteit (Gids) staan. Hoewel de SAS-procedure niet expliciet wordt genoemd, is het raadzaam de Gids als leidraad te nemen bij de keuze van de meest geschikte procedure. U volgt in principe de richtlijnen, tenzij u kunt motiveren waarom u in een concreet geval wilt afwijken.

Aanbestedingswet

U moet rekening houden met de regels uit de Aanbestedingswet 2012. Zo moet u bijvoorbeeld rekening houden met de regels voor: clusteren, het beperken van administratieve lasten voor inschrijvers, raamovereenkomsten, elektronisch aanbesteden en de wezenlijke wijziging.

Alleen hoofdstuk 2.3 van de wet heeft een aantal onderdelen die niet gelden niet voor de SAS-procedure.

Hoofdstuk 2.3 Aanbestedingswet 2012


Verplicht
artikel 2.39, lid 2


Niet verplicht
overige artikelen

 • informatie-uitwisseling via elektronische middelen
 • (voor)aankondiging
 • technische specificaties
 • Eigen verklaring (UEA) (indien uitsluitingsgronden of geschiktheidseisen worden gesteld)
 • verslaglegging en bekendmaking
 • termijnen voor (voor)aankondiging (paragraaf 2.3.2.3)
 • uitsluitingsgronden
 • geschiktheidseisen
 • selectiecriteria
 • gunningscriteria

Aandachtspunten bij inrichten SAS-procedures

 • Dialoog met de markt & client
  In de SAS-procedure kunt u marktconsultaties organiseren met aanbieders en cliëntenraden. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld samen met de markt komen tot innovatieve en meer integrale oplossingen, maar u kunt ook nagaan of de randvoorwaarden die u wilt stellen voldoende realistisch zijn.
   
 • Onderhandelingsronden
  Tijdens een SAS-procedure kunt u onderhandelingsronden invoegen. U moet dan bij de start van uw procedure duidelijk te zijn over de wijze waarop u deze heeft ingericht. U moet dus vooraf een keuze maken.
   
 • Geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden en selectiecriteria
  U hoeft in een SAS-procedure geen geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden en selectiecriteria te gebruiken. Bij de regulieren procedures moet dit wel. Kiest u ervoor om wel geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden of selectiecriteria te gebruiken dan bent u verplicht het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) te gebruiken.
   
 • Gunningscriteria
  U hoeft zich niet te houden aan de regels over gunningscriteria. U heeft daardoor vrijheid om de inschrijvingen te beoordelen op uw eigen manier. Uw manier van beoordelen moet wel objectief zijn. Daarnaast moet u naar de inschrijvers toe altijd transparant zijn over hoe u de inschrijvingen gaat beoordelen. 

  U kunt de client betrekken door zorgkwaliteitscriteria op te stellen en deze mede te laten beoordelen door een onafhankelijke afgevaardigde van een cliëntenraad.

  Wilt u de kwaliteit van opgegeven referenties (ervaring) mee laten wegen in uw beoordeling? Houd dan rekening met dat u de partijen en inschrijvingen transparant en op gelijke wijze behandeld en beoordeeld. Uw gunningscriteria moeten dus op alle partijen en inschrijvingen gelijk toe te passen zijn. Ze mogen niet het (indirecte) effect hebben dat bepaalde partijen meer of minder kans op de opdracht maken.
   
 • Vaste prijs
  U kunt voor een vaste prijs kiezen en enkel op basis van kwaliteitscriteria gunnen. Er hoeft namelijk niet gegund te worden beste-prijs-kwaliteit-verhouding (BPKV). 
   
 • Termijnen
  Regels over termijnen voor (voor)aankondiging gelden niet voor de SAS-procedure. U kunt dus zelf deze termijnen bepalen, mits deze proportioneel en redelijk zijn. Houd rekening met de complexiteit van de opdracht en de administratieve belasting voor inschrijvers.

  PIANOo adviseert om een termijn te geven waarin partijen bezwaar kunnen maken tegen uw gunningsbeslissing. Zo bent u transparant, voldoet u aan het gelijkheidsbeginsel en bent u zelf tijdig op de hoogte van eventuele bezwaren. Bij de reguliere aanbestedingsprocedures heet deze termijn de 'opschortende termijn' en is deze 20 dagen.
   
 • Mededelen gunningsbeslissing
  Het mededelen van de gunningsbeslissing is niet verplicht. Toch zult u inschrijvende partijen op de hoogte moeten stellen van uw gunningsbeslissing (transparantiebeginsel).
   
 • Niet gunnen
  Net als bij reguliere procedures bent u niet verplicht om de opdracht te gunnen. U breekt de procedure dan af. Het kan redelijk zijn om de inschrijvers een vergoeding te verlenen. Afhankelijk van het tijdstip waarop de procedure wordt afgebroken kan er zelfs een schadevergoedingsplicht ontstaan.
   
 • Cliëntenevaluaties
  Tijdens de uitvoering van de opdracht kunt u regelmatig cliëntenevaluaties organiseren. Neem deze uitkomsten mee in uw contractmanagement. Geef in uw aanbesteding aan hoe u dit in de contractfase gaat organiseren en wat u verwacht van uw aanbieder(s).

Deze pagina is een samenvatting van de handreiking Vereenvoudigde aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten boven de drempel. De handreiking is opgesteld door de inmiddels opgeheven PIANOo-vakgroep Social Domein.

Terug naar startpagina: Stappenplan inkoop in het sociale domein