Ontwikkelingen MVI

Toon pagina in menu

De overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed op het milieu en sociale aspecten, hier en in andere landen. Bewust en gericht maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) vormt een krachtig instrument om belangrijke duurzaamheiddoelstellingen te bereiken. Maatschappelijk verantwoord inkopen is continu in ontwikkeling. Op deze pagina vindt u de ontwikkelingen op het gebied van MVI zowel in Nederland als in Europees en internationaal verband. 

Bijeenkomsten MVI

Aankondigingen MVI-bijeenkomsten
Verslagen MVI-bijeenkomsten
 

Buyers groups duurzaamheid 2020

Het Rijk, IPO, VNG en UVW starten in 2020 met 13 buyer groups duurzaamheid. Deze buyer groups bouwen voort op de inzichten van afgelopen jaar rondom CO2-beprijzing en liggen in het verlengde van de Green Deal Circulair Inkopen en de leernetwerken van 2018 en 2019. Voor de verdere invulling van deze buyer groups wordt nog verkend hoe die samen met publieke en eventueel private opdrachtgevers kan worden vormgegeven. 

Leernetwerken 2018 & 2019

In 2018 en 2019 zijn meerdere leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen georganiseerd. De bijeenkomsten van 2019 hadden betrekking op verschillende inkoopcategorieën, zoals bouw, GWW, energie, doelgroepenvervoer, zero emissie voertuigenpark, bedrijfskleding, kantoorinrichting, catering, hout en adviesdiensten.

Deze activiteiten zijn gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord, de zogenoemde Klimaatenveloppe.

In het overzicht Publicaties klimaatenveloppe vindt u meerdere verslagen, kennisdocumenten, tools en hulpmiddelen die zijn ontwikkeld vanuit de klimaatenveloppe(n).

Ter voorbereiding op de nieuwe leernetwerken zijn er 5 webinars gehouden.

Subsidieregeling 2019

In 2019 konden aanbestedende diensten een subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI). Deze subsidie is bestemd voor het inwinnen van extern advies over maatschappelijk verantwoord inkopen. De subsidieregeling  is gesloten.

Manifest MVI

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met overheden in Nederland het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen (Manifest MVI) opgesteld. Het manifest is bedoeld om de bijdrage van MVI op de realisatie van beleidsdoelen te vergroten. In het Manifest MVI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen en daarmee vervangt het manifest eerdere afspraken zoals het 100% duurzaam inkopen op basis van minimumeisen. In het Manifest MVI bepalen overheden zelf hun doelstellingen, op basis van hun eigen ambities. Iedere organisatie maakt binnen zes maanden na ondertekening een concreet actieplan, dat wordt gepubliceerd op de website van PIANOo. Via de MVI-zelfevaluatie tool een regelmatige update-mailing en een lerend netwerk wordt de voortgang in kaart gebracht en geborgd. Het manifest helpt organisaties om MVI te verankeren in de eigen organisatie en beter het instrument inkoop in te zetten voor het halen van doelen, zoals het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, CO2 reductie en het streven naar een circulaire economie. Inmiddels zijn er meer dan 160 ondertekenaars.

Manifest MVI: Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
Eerste ervaringen: Actieplannen MVI Evaluatie en geleerde lessen
Interactieve kaart met ondertekenaars: Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) in kaart

Wilt u aansluiten? Mail dan naar: postbusMVI@minienw.nl

MVI congres 2019

Op 12 december 2019 organiseerden PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) namens de Rijksoverheid het 4e MVI Congres. De dag bood een interessant en inspirerend programma voor overheidsprofessionals die betrokken zijn bij maatschappelijk verantwoord inkopen en werd afgesloten met de uitreiking van de KoopWijsPrijs 2019.

Meer informatie: MVI Congres

KoopWijsPrijs

De KoopWijsPrijs wordt uitgereikt aan een inkoopproject dat vooruitstrevend is als het gaat om MVI. Overheden en publieke organisaties kunnen een aansprekend inkoopproject inzenden en bedrijven kunnen overheden tippen. De prijs is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De winnaar van KoopWijsPrijs 2019 is Groninger Gemeenten en provincie Groningen. Ook in 2020 vindt de uitreiking van de KoopWijsPrijs plaats. U kunt zich tot uiterlijk 7 september 2020 aanmelden voor de KoopWijsPrijs 2020

Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen

Op 11 september 2015 is het plan van aanpak maatschappelijk inkopen aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit plan is opgesteld door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken. Het is afgestemd met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Dit plan was op 5 februari 2015 toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Duurzaamheid.

Het plan van aanpak richt zich op alle overheden en probeert de samenwerking tussen overheden te versterken. Het uitgangspunt is om maatschappelijk verantwoord inkopen effectief en efficiënt in te zetten als instrument om zo bij te dragen aan beleidsdoelstellingen van de verschillende overheden. Het plan wordt in de periode van 2015 tot 2020 uitgevoerd, en bestaat uit 4 stappen:

  1. Gezamenlijke ambities en doelstellingen uitwerken
  2. Ontwikkelen systematiek voor monitoring en benchmarking
  3. Verbeteren van kennis, instrumenten en opleiding van inkopers en opdrachtgevers
  4. Opzetten structuur voor regie en governance

De stappen zijn uitgewerkt in het plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen. Begin 2020 is het Plan van Aanpak MVI 2015 - 2020 geëvalueerd.

Documenten:
Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen 2015-2020 
Evaluatie Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2015-2020
Stakeholderanalyse Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Actualisatie MVI-criteria

De MVI-criteria worden beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De MVI-criteria zijn gebaseerd op de Europese criteria (GPP). Jaarlijks vindt een actualisatieproces plaats waarbij de MVI-criteria worden beoordeeld en waar nodig aangepast.

Productgroepen: MVI-criteriatool 

Green Public Procurement 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen staat ook in Europees verband hoog op de agenda. De Europese Commissie ziet MVI als instrument om duurzame economische groei te bevorderen. Daarbij ligt de nadruk op het milieuaspect: Green Public Procurement (GPP). Het sociale aspect krijgt wel steeds meer aandacht. Inmiddels heeft de Europese Commissie voor diverse productgroepen milieucriteria ontwikkeld. De relevante aspecten zijn vertaald naar de Nederlandse milieucriteria.

Net als de Nederlandse milieucriteria worden de GPP-criteria geactualiseerd als daar goede redenen voor zijn, zoals nieuwe technologische ontwikkelingen, veranderingen in de markt of in wet- en regelgeving. 

GPP-criteria   op ec.europa.eu.

Nieuwe richtlijn Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

ISO 20400 biedt zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bij het inrichten en verrichten van een Maatschappelijk Verantwoord Inkoopproces. Dit alles op basis van de al bestaande richtlijn ISO 26000 – de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Op 18 mei 2017 is de nieuwe richtlijn ISO 20400 gepresenteerd. 

Met bestaande normen en richtlijnen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement-systemen), ISO 14001 (milieumanagementsystemen) en ISO 26000 kunnen organisaties al een minimaal kwaliteits- en duurzaamheidsniveau realiseren in de inkoopketen. Ook kunnen ze invulling geven aan de MVO-uitgangspunten van de organisatie. Er zijn echter nog geen internationale richtlijnen die praktische handvatten bieden voor het uitvoeren van een (duurzaam) inkoopproces. Met het presenteren van de ISO 20400 komt hieraan een einde.

ISO 20400  op nen.nl
ISO 20400  op iso20400.org
ISO 20400 (alleen voor rijksambtenaren)

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

In september 2015 heeft de Verenigde Naties (VN) een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vastgesteld. Deze agenda bevat 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) die gelden voor alle landen; de lidstaten moeten zorgen voor vertaling in nationaal beleid. Over het werken aan de SDG’s vanuit en door Nederland staat samenwerking tussen ministeries en met maatschappelijke spelers (zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties) centraal. De Rijksoverheid brengt in kaart hoe Nederland er voor staat bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en wat er nog moet gebeuren. De overheid kijkt ook naar maatschappelijke initiatieven die al lopen op de thema’s van de verschillende SDG’s. Net als andere landen rapporteert Nederland aan de VN over de voortgang.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen  op sdgnederland.nl
VN-doelen voor duurzame ontwikkeling  op pbl.nl