Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Toon pagina in menu

Het kabinet stelt in 2018 5 miljoen euro beschikbaar om via inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Eerder berekende het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat via overheidsinkoop in 2015 en 2016 bijna 5Mton CO2 werd bespaard. Wilt u ook verschil maken via overheidsinkoop? Lees dan hieronder hoe u een beroep kunt doen op deze middelen.

U kunt:

  • Expertondersteuning krijgen voor pilots klimaatneutraal en/of circulair inkopen bij overheden.
  • Deelnemen aan thematische leernetwerken gericht op klimaatneutraal en circulair inkopen.

Expertondersteuning voor inkoopvraagstukken

Pilots decentrale overheden

Decentrale overheden en samenwerkingsverbanden (van overheden) kunnen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een aanvraag doen voor expertondersteuning. U kunt hierbij denken aan specifieke duurzaamheidskennis, begeleiding van een marktconsultatie, het opstellen van een beoordelingssystematiek, het toepassen van het Ambitieweb of het uitvoeren van een life Cycle Analysis. De expertondersteuning kan op verschillende manieren worden vormgegeven. RVO.nl bemiddelt in de best passende ondersteuning.

In geval van soortgelijke vragen, formuleert RVO.nl een gezamenlijk project om de verschillende vraagstukken op te lossen, zoals de verduurzaming van zwembaden.

Expertondersteuning

Pilots Rijksoverheid

Ook Rijksoverheidsorganisaties kunnen een beroep doen op een bijdrage uit de Klimaatenveloppe. Om hiervoor in aanmerking te komen kunnen Rijksonderdelen contact opnemen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via @email.

Leernetwerken op verschillende thema’s

Wilt u meer leren over klimaatneutraal en circulair inkopen op specifieke onderwerpen of ervaringen delen met andere overheden? Sluit u dan aan bij een van de 10 thematische leernetwerken, die PIANOo en Rijkswaterstaat organiseren. Nog voor de zomer starten 6 leernetwerken voor specifieke productgroepen en 4 leernetwerken voor de thema’s interne organisatieverandering, samenwerking met de markt, schaduwprijzen en effectmonitoring.

Leernetwerken

Effectmeting

Met ondersteuning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt ook expertondersteuning voor de effectmeting van pilots en de leernetwerken vormgegeven. Voor de pilots wordt gekeken naar de effecten in termen van vermeden CO2-emissies en vermeden grondstoffengebruik. Dat gebeurt in samenwerking met de uitvoerders van de pilots, zodat deze hier na 2018 zelf verder mee kunnen. In veel gevallen zal het niet tot daadwerkelijke inkoop in 2018 komen. Daarom zal het gaan om de potentiële winst ten opzichte van een uitvraag zonder pilot. Het RIVM zal ook samen met de leernetwerken gaan bepalen wat de uiteindelijke leereffecten hiervan zijn.

Klimaatenveloppe

Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de Klimaatgelden uit het regeerakkoord, de zogenoemde Klimaatenveloppe. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), PIANOo, Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voeren dit programma uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mede namens de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Klimaatgelden  op rijksoverheid.nl