Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Toon pagina in menu

De Rijksoverheid stelt in 2019 extra geld beschikbaar om via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Dit geld wordt geïnvesteerd in de ondersteuning en kennisverspreiding op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen door overheden. De activiteiten zijn een vervolg op de activiteiten uit de klimaatenveloppe in 2018.

Leernetwerken
Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen
CO2-schaduwbeprijzing door gemeenten, provincies en waterschappen
Impuls Rijksinkoop
Ondersteuning zorgorganisaties
Opschalen pilots en opzetten strategische partnerschappen
Effectmeting

Leernetwerken op verschillende thema’s

PIANOo en Rijkswaterstaat organiseren 10 leernetwerken op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen. In een reeks van 4 bijeenkomsten staat het leren van elkaar, experts en ervaringsdeskundigen centraal en worden praktische tools en ondersteuning geboden. In het centrale ochtendprogramma komen gezamenlijke thema’s aan bod zoals interne organisatievraagstukken, impactmeting en monitoring en samenwerken met de markt. In het middagprogramma gaan de sectoren uiteen en wordt met vakgenoten dieper ingegaan op de inkoopcategorieën: Bouw, GWW, Energie, Doelgroepenvervoer, Zero emissie voertuigenpark, Bedrijfskleding, Kantoorinrichting, Catering, Hout en Adviesdiensten.

Leernetwerken 2019

Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

Aanbestedende diensten kunnen vanaf 1 mei 2019 een subsidieaanvraag doen voor het inwinnen van extern advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen. De aanvraag loopt via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bij extern advies kan worden gedacht aan advies bij specifieke technische duurzaamheidsaspecten die in 2019 een duwtje in de rug kunnen gebruiken om (effectiever) klimaatneutraal of circulair in te kopen. Een aanbestedende dienst kan per kalenderjaar eenmaal subsidie voor het inwinnen van extern advies aanvragen.

Meer informatie: Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)

CO2-schaduwprijzen door gemeenten, provincies en waterschappen

De koepelorganisaties VNG, IPO en UvW krijgen budget van de Rijksoverheid om samen met gemeenten, provincies en waterschappen ervaring op te doen met CO2-schaduwprijzen in inkoop- en aanbestedingsprojecten. In pilotprojecten wordt de CO2-impact van geoffreerde producten, diensten of werken direct meegewogen in de keuze voor de beste aanbieding, bijvoorbeeld door deze fictief mee te rekenen in de prijs. Op dit moment worden CO2-schaduwprijzen nog beperkt toegepast, met name in de GWW-sector (DuboCalc) en bouwsector (milieuprestatie). Er zijn echter veel kansen om deze systematiek breder toe te passen, bijvoorbeeld bij productgroepen met een relatief hoge CO2-impact zoals gas en elektriciteit, mobiliteit en kantoormeubilair. De VNG, IPO en UvW gaan deze kansen met hun achterban verkennen en bieden hulp bij de uitvoering van de pilots. Daarnaast werken de koepelorganisaties de benodigde randvoorwaarden en tools uit en delen zij de opgedane kennis en leerervaringen.

Vanaf medio maart vindt u op deze pagina meer informatie over de activiteiten en leest u hoe u aanspraak kan maken op deze ondersteuning. Indien u interesse hebt in een pilot met CO2 schaduwprijzen of andere vragen hebt over deze specifieke activiteiten, kunt u nu al terecht bij de contactpersoon van uw eigen koepelorganisatie.

Contactpersonen koepelorganisaties:
VNG: @email en @email 
IPO: @email en @email 
UvW: @email en @email

Impuls Rijksinkoop

De Rijksoverheid benut de middelen van de klimaatenveloppe voor het realiseren van tien circulaire inkoopcategorieën in 2023 en het circulair beheren van haar kantoren in 2030. Ook worden middelen gebruikt voor het ondersteunen van een voortvarende start van het gebiedsgericht verduurzamen van de Rijkskantoren, de uitvoering van de routekaart verduurzaming Rijkskantoren en het verminderen van de uitstoot als gevolg van transport en mobiliteit. De ambitie is om hiermee zoveel mogelijk grondstoffen en CO2-uitstoot te besparen. De opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld via de leernetwerken en het platform Circulair Bouwen 23.

Voor vragen over deze projecten kunt u terecht bij @email

Platform Circulair Bouwen  op platformcb23.nl.

Ondersteuning zorgorganisaties

In de zorgsector zijn veel kansen voor klimaatneutraal en circulair inkopen. In 2019 zetten VWS, Intrakoop, NEVI Zorg en stakeholders van de Green Deal zorg zich in om de CO2-uitstoot van ziekenhuizen en verzorgingshuizen te reduceren (streven 0,1 megaton in 2019). Om u op weg te helpen worden tools en hulpmiddelen ontwikkeld, waaronder MVI-criteria voor medische hulpmiddelen. Daarnaast worden bijeenkomsten en workshops georganiseerd over klimaatneutraal en circulair inkopen in de zorg, onder meer leidend tot implementatieplannen. Ook kunt u zich aansluiten bij een van de pilotprojecten op gebied van onderhoudscontracten, afval, voedsel en deelmarktplaatsen.

Vanaf eind februari vindt u hier meer informatie over hoe u deel kunt nemen aan de bijeenkomsten en aanspraak kan maken op de ondersteuning. Tot die tijd kunt u met vragen terecht bij @email.

Opschalen pilots en opzetten strategische partnerschappen

Door klimaatneutraal en circulair in te kopen wordt de afzetmarkt voor duurzame producten en diensten vergroot. Voor een structurele marktverandering is het noodzakelijk om inkooppilots op te schalen. Rijkswaterstaat en PIANOo gaan in 2019 aan de slag met vraagstukken die klimaatneutraal en circulair opdrachtgevers verder brengen. U kunt daarbij denken aan dilemma’s op gebied van intern draagvlak, kennis en vaardigheden, samenwerking in de keten en tegenstrijdige interne en/of externe belangen.

Ook wordt samen met de EU en de VN gewerkt aan een gezamenlijke inkoopstrategie om de mondiale ICT-markt in beweging te krijgen naar een klimaatneutrale en circulaire ICT-sector. Dit project is een vervolg op het leernetwerk ICT in 2018. Daarnaast worden knelpunten aangepakt die het afgelopen jaar aan bod kwamen in de leernetwerken, zoals het CO2-schaduwbeprijzing, duurzaam hout en internationale aspecten in de markt van textiel en materialen in de bouw. Ook worden internationale lessen verzameld op gebied van circulair en klimaatneutraal inkopen.  

Vanaf medio maart vindt u op deze pagina meer informatie over deze activiteiten. Tot die tijd kunt u met vragen terecht bij @email.    

Effectmeting

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) coördineert het meten van de effecten en effectiviteit van alle bovenstaande activiteiten. Het RIVM ondersteunt de uitvoerders van de projecten bij het zelfstandig meten van de effecten van hun projecten. Hierbij worden de vermeden CO2-emmissies en grondstoffengebruik in kaart gebracht. Het RIVM sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande monitoringsinitiatieven. Daarnaast brengt het RIVM het leereffect van de leernetwerken in kaart. Alle leerervaringen en gezamenlijke effecten worden gebundeld en gepubliceerd in een rapport.

Vanaf medio maart vindt u hier de rapportage over de leerervaringen en effecten van de pilotprojecten van de klimaatenveloppe 2018. Indien u vragen heeft over de effectmeting van deze activiteiten kunt u terecht bij @email.

Over de Klimaatenveloppe

Deze activiteiten worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord, de zogenoemde Klimaatenveloppe. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Vanaf maart 2019 vindt u op onderstaande pagina’s alle publicaties die zijn ontwikkeld voor de klimaatenveloppe van 2018.
Publicaties Klimaatenveloppe
Verslagen bijeenkomsten

Heeft u vragen over de Klimaatenveloppe?
Neem dan contact op met @email.