Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Toon pagina in menu

De Rijksoverheid stelt in 2020 extra geld beschikbaar om via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Dit geld wordt geïnvesteerd in de ondersteuning en kennisverspreiding op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen door overheden. De activiteiten zijn een vervolg op de activiteiten uit de klimaatenveloppen in 2018 en 2019.

Activiteiten uit de klimaatenveloppe in 2018, 2019 en 2020:
Buyer groups duurzaamheid
Leernetwerken
Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen
CO2-schaduwbeprijzing door gemeenten, provincies en waterschappen
Impuls Rijksinkoop
Ondersteuning zorgorganisaties
Opschalen pilots en doorbreken van knelpunten
Effectmeting

Buyer groups duurzaamheid

Steeds meer publieke opdrachtgevers wensen concreet met verduurzaming aan de slag te gaan. Door samen op te trekken in de ontwikkeling van een gedeelde marktvisie en -strategie kunnen opdrachtgevers een helder signaal aan de markt afgeven en samen kosten en risico’s delen. Hierdoor is het mogelijk om van elkaar te leren en concrete resultaten te behalen; in buyer groups.

Het Rijk, IPO, VNG en UVW starten in 2020 met 13 buyer groups. De buyer groups zijn een vervolg van de initiatieven op CO2-beprijzing en de leernetwerken MVI. De buyer groups worden gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uit het budget circulair bouwen van het ministerie van BZK. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Buyer groups duurzaamheid

Leernetwerken

PIANOo en Rijkswaterstaat organiseerden in 2019 10 leernetwerken op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen voor de inkoopcategorieën: Bouw, GWW, Energie, Doelgroepenvervoer, Zero emissie voertuigenpark, Bedrijfskleding, Kantoorinrichting, Catering, Hout en Adviesdiensten.

Leernetwerken 2019

Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

Aanbestedende diensten konden vanaf 1 mei 2019 tot en met 30 september 2019 een subsidieaanvraag doen voor het inwinnen van extern advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI).

Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI) 

CO2-schaduwprijzen door gemeenten, provincies en waterschappen

De koepelorganisaties IPO, VNG en UVW hebben in 2019 ervaring opgedaan met CO2-schaduwprijzen in inkoop- en aanbestedingsprojecten. Het RIVM verzorgt een tussenrapportage met een overzicht van de gedraaide pilots, de geleerde lessen en opgedane ervaring, en het toekomstperspectief voor de voortzetting en opschaling. De rapportage wordt in de tweede kwartaal van 2020 verwacht.

Impuls Rijksinkoop

De Rijksoverheid benut de middelen van de klimaatenveloppe voor het realiseren van tien circulaire inkoopcategorieën in 2023 en het circulair beheren van haar kantoren in 2030. Ook worden middelen gebruikt voor het ondersteunen van een voortvarende start van het gebiedsgericht verduurzamen van de Rijkskantoren, de uitvoering van de routekaart verduurzaming Rijkskantoren en het verminderen van de uitstoot als gevolg van transport en mobiliteit. De ambitie is om hiermee zoveel mogelijk grondstoffen en CO2-uitstoot te besparen. De opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld via de leernetwerken en het platform Circulair Bouwen 23.

Voor vragen over deze projecten kunt u terecht bij @email
Platform Circulair Bouwen  op platformcb23.nl.
Een overzicht van alle projecten die zijn ondersteund in 2018 vindt u in de MVI-kaart.

Ondersteuning zorgorganisaties

In de zorgsector zijn veel kansen voor klimaatneutraal en circulair inkopen. In 2019 zetten VWS, Intrakoop, NEVI Zorg en stakeholders van de Green Deal zorg zich in om de CO2-uitstoot van ziekenhuizen en verzorgingshuizen te reduceren (streven 0,1 megaton in 2019). Om u op weg te helpen worden tools en hulpmiddelen ontwikkeld, waaronder MVI-criteria voor medische hulpmiddelen. Daarnaast worden bijeenkomsten en workshops georganiseerd over klimaatneutraal en circulair inkopen in de zorg, onder meer leidend tot implementatieplannen. Ook kunt u zich aansluiten bij een van de pilotprojecten op gebied van onderhoudscontracten, afval, voedsel en deelmarktplaatsen. Voor vragen over dit project kunt terecht bij Victor Stöcker @email.

Opschalen pilots en doorbreken van knelpunten

De opschalen van pilots gaat over het oppakken van knelpunten rondom klimaatneutraal en circulair inkopen om de stap te maken van enkele initiatieven naar structurele veranderingen in de markt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en PIANOo hebben voor 2019 een aantal vraagstukken geselecteerd die uit verschillende pilots naar voren is gekomen.

Zo is gewerkt aan het betrekken van startende organisaties en het aanpakken van een aantal knelpunten rondom de interne organisatie, CO2 schaduwprijzen, duurzaam hout en decentrale opwekking van energie. Daarnaast is Rijkswaterstaat nieuwe samenwerkingen gestart, in het bijzonder de ontwikkeling van (inter)nationale partnerships. Zo is er een pilot partnership gestart voor ICT en de zijn mogelijkheden verkend voor partnerships in textiel en bouw/GWW.

Er wordt door Rijkswaterstaat ook buiten Nederland actief kennis gedeeld en lessen opgehaald om ook in Nederland van te leren. Zo kunnen we blokkades wegnemen die organisaties ervaren in het internationaal opschalen van klimaatneutraal en circulair inkopen.

Voor algemene vragen over de activiteiten kunt u mailen naar @email.     
Medewerking aan roadshows CO2 prestatielader

Effectmeting

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) coördineert het meten van de effecten en effectiviteit van alle activiteiten. Het RIVM ondersteunt de uitvoerders van de projecten bij het zelfstandig meten van de effecten van hun projecten. Hierbij worden de vermeden CO2-emmissies en grondstoffengebruik in kaart gebracht. Het RIVM sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande monitoringsinitiatieven. Daarnaast brengt het RIVM het leereffect van de leernetwerken in kaart. Alle leerervaringen en gezamenlijke effecten worden gebundeld en gepubliceerd in een rapport.

Het RIVM heeft rapportages over de leerervaringen en effecten van de ondermeer leernetwerken en pilotprojecten van de klimaatenveloppen 2018 en 2019 gepubliceerd. 

Effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen 2018 
Effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen 2019

Rekentools

Het RIVM heeft instrumenten ontwikkeld voor het schatten van vermeden CO2 carbon dioxide -uitstoot en vermeden grondstofgebruik. Inkoopprofessionals van overheden gebruiken de instrumenten om het inkoopbeleid steeds verder aan te scherpen. Ook helpen de schattingen voor het vergroten van draagvlak voor klimaatneutraal en circulair inkopen.

Rekentool milieueffecten Bedrijfskleding
Rekentool milieueffecten Energie
Rekentool milieueffecten ICT
Rekentool milieueffecten Transport

Meer informatie: Interview Michiel Zijp (RIVM) over het hoe, wat en waarom van meten

Indien u vragen heeft over de effectmeting van deze activiteiten kunt u terecht bij @email.

Over de Klimaatenveloppe

Deze activiteiten worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord, de zogenoemde Klimaatenveloppe. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Op onderstaande pagina’s vindt u publicaties die zijn ontwikkeld voor de diverse klimaatenveloppen.
Publicaties Klimaatenveloppe
Verslagen bijeenkomsten

Heeft u vragen over de Klimaatenveloppe?
Neem dan contact op met @email.