Onderhoud MVI-criteria

Toon pagina in menu

De Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI-)criteria worden beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De MVI-criteria zijn gebaseerd op de Europese criteria (GPP). Jaarlijks vindt een actualisatieproces plaats waarbij de MVI-criteria worden beoordeeld en waar nodig aangepast.

Bij het actualisatieproces wordt onder andere gekeken naar deze punten:

  • Succesvol toegepaste criteria in de inkooppraktijk;
  • Gebruikerservaringen van de criteriadocumenten, waaronder feedback van marktpartijen en brancheorganisaties;
  • Ontwikkelingen op het gebied van Europese Green Public Procurement Criteria;
  • Ontwikkelingen aangaande wet- en regelgeving en normen;
  • Beleidsontwikkelingen of beleidsambities (in Nederland en/of Europa).

De jaarlijkse update richt zich op kleine wijzigingen, zoals het actualiseren van bestaande normen. De criteria zijn op 10 december 2020 geactualiseerd. 

Actualisering MVI-criteria

De criteria zijn op 10 december 2020 geactualiseerd. Bij deze actualisatie zijn bijna alle criteria tekstueel aangepast, waardoor ze nu op een uniforme manier omschreven zijn. Ook zijn in bijna alle productgroepen criteria voor social return toegevoegd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Daarnaast zijn voor kantoormeubilair en automatisering grootschalig wijzigingen en uitbreidingen doorgevoerd, waarbij vooral gekeken is naar de herkomst van grondstoffen en behoud van materialen ten behoeve van een circulaire economie. Een uitgebreide toelichting op de wijzigingen volgt.

Bijdrage leveren

Heeft u input of een voorstel tot wijziging voor de criteria? U kunt op 2 manieren reageren:

Grootschalige wijzigingen

Indien grootschalige wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt een apart project opgestart. Hierbij worden diverse stakeholders betrokken via een consultatieronde (branche organisaties, andere overheden, maatschappelijke organisaties). Wilt u uw organisatie hiervoor aanmelden, dan kunt u dit laten weten via ons contactformulier.