Aan de slag met circulair inkopen

Toon pagina in menu

U kunt circulair inkopen integreren in alle stappen van het inkoopproces. Op deze pagina vindt u de kennis die nodig is om met circulair inkopen aan de slag te gaan. Zo helpt de Wegwijzer Circulair Inkopen u op weg, is er een Green Deal Circulair Inkopen 2.0 waar u bij aan kunt sluiten, en zijn er meerdere projecten circulair inkopen uitgevoerd. Ook hebben in 2018 en 2019 de leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen plaatsgevonden. Deze hebben meerdere publicaties opgeleverd. In 2020 wordt gestart met de Buyer groups duurzaamheid.

Wegwijzer Circulair inkopen

In de Wegwijzer Circulair Inkopen  vindt u stapsgewijs de kennis die nodig is om circulair in te kopen. Zowel op het gebied van interne organisatie, het inkoopproces en de kansen in de verschillende productgroepen. Ook staan er praktijkvoorbeelden en diverse handreikingen per onderwerp. De wegwijzer is een co-productie van verschillende inkoopexperts en van personen met andere expertises, zoals verkoop en productontwikkeling. 

Kansen in productgroepen

Er zijn verschillende productgroepen waar kansen liggen om circulair in te kopen. Per productgroep  licht de wegwijzer toe wat belangrijke aandachtspunten zijn. Aan de orde komen de productgroepen bouw, kantoormeubilair, ICT, GWW, bedrijfs- en veiligheidskleding en catering.

Green Deal Circulair Inkopen

Binnen de Green Deal Circulair Inkopen 2.0  (GDCI) werken 40 publieke en private organisaties samen aan de professionalisering en opschaling van circulair inkopen in Nederland. De opzet van de GDCI is als volgt:

  • Deelnemers aan de GDCI doen praktijkervaring op met circulair inkopen en delen dit tijdens bijeenkomsten.
  • De GDCI staat open voor overheden en ondernemingen, klein en groot, starters en gevorderden.
  • Starters richten zich op pilots en leren circulair inkopen door het te doen.
  • Gevorderden werken naast hun pilots aan vraagstukken rond verdieping en opschaling.
  • De GDCI is een initiatief van MVO Nederland, NEVI, Rijkswaterstaat en PIANOo.
  • De GDCI 2.0 loopt tot eind 2020.

Green Deal Circulair inkopen 1.0

Binnen de eerdere Green Deal Circulair Inkopen 1.0 en het project REBus  zijn diverse pilots uitgevoerd met 80 circulaire businesscases tot gevolg. Van meerdere pilots zijn factsheets opgesteld.

Circulaire verdienmodellen

Bij het voorbereiden van de aanbesteding is het belangrijk om ook na te denken over de verdienmodellen van de verschillende partijen rondom het traject. Een verdienmodel geeft inzicht in de wijze waarop een onderneming (financiële) waarde genereert door de opbrengsten en kosten in kaart te brengen. Met een circulair verdienmodel behoudt een leverancier een (gedeelde) verantwoordelijkheid over zijn product. Daarmee ontstaat tevens een financiële prikkel om producten te ontwerpen en produceren voor bijvoorbeeld een lange levensduur, eenvoudige aanpasbaarheid en weinig onderhoud.

Middel naar een circulaire economie

Een circulair verdienmodel is daarmee een middel in de transitie naar een meer circulaire economie. Er zijn 4 circulaire verdienmodellen die veel worden toegepast, waarbij de voorbeelden zijn uitgewerkt in een handreiking Circulaire verdienmodellen: praktische handvatten voor ondernemers.

Leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen 

In 2018 en 2019 zijn meerdere leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen georganiseerd. De bijeenkomsten van 2019 hadden betrekking op verschillende inkoopcategorieën, zoals bouw, GWW, energie, doelgroepenvervoer, zero emissie voertuigenpark, bedrijfskleding, kantoorinrichting, catering, hout en adviesdiensten. Deze activiteiten zijn gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord, de zogenoemde Klimaatenveloppe.

Publicaties klimaatenveloppe

De Rijksoverheid geeft via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. In het overzicht Publicaties klimaatenveloppe vindt u meerdere verslagen, kennisdocumenten, tools en hulpmiddelen die zijn ontwikkeld vanuit de klimaatenveloppe(n).

Buyers groups duurzaamheid

Het Rijk, IPO, VNG en UVW starten in 2020 met 13 buyer groups duurzaamheid. Deze buyer groups bouwen voort op de inzichten van afgelopen jaar rondom CO2-beprijzing en liggen in het verlengde van de Green Deal Circulair Inkopen en de leernetwerken van 2018 en 2019. Voor de verdere invulling van deze buyer groups wordt nog verkend hoe die samen met publieke en eventueel private opdrachtgevers kan worden vormgegeven. 

Handreikingen en voorbeelddocumenten

Naast de Wegwijzer Circulair Inkopen, heeft PIANOo een aantal handreikingen ontwikkeld om klimaatneutraal en circulair inkopen te ondersteunen. Voor de bouw is de handreiking Losmaakbaarheid relevant, en ook Inkopen met de Milieukostenindicator (MKI) stimuleert circulair gebruik van grondstoffen. Rechts op deze pagina vindt u een overzicht van de op de website van PIANOo gepubliceerde handreikingen, praktijkvoorbeelden en onderzoeken met betrekking tot circulair inkopen.

Door naar: Circulair inkopen toegelicht