Internationale sociale voorwaarden toegelicht

De internationale sociale voorwaarden dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. De internationale sociale voorwaarden zijn verplicht voor Europese aanbestedingen door het Rijk. Ze dragen bij aan het veiligstellen van internationale arbeidsnormen en mensenrechten.

Analyse van de risico's in de keten

De leverancier heeft een inspanningsverplichting om de sociale omstandigheden in de productieketen te verbeteren. Na gunning van de opdracht gaat u hierover samen in gesprek. De internationale sociale voorwaarden verwachten van leveranciers dat zij analyseren of er risico's zijn op schendingen van arbeidsnormen en mensenrechten in hun productieketen. De MVO Sector Risico Analyse laat zien in welke risico's in welke sectoren spelen. Daarnaast is de MVO Sector Risico Analyse een goed startpunt. Zijn er risico's op schending van de sociale normen in de keten? Dan moet de leverancier zich inspannen om deze risico's te voorkomen of te verkleinen en actie te ondernemen om schendingen aan te pakken. Het gaat hierbij om het nastreven van verbeteringen in de keten en niet om het op voorhand uitsluiten van producten met hoge risico's waar juist potentie voor verbetering is.

MVO Sector Risico AnalyseAfbeelding externe link op rijksoverheid.nl
MVO risicocheckerAfbeelding externe link op mvorisicochecker.nl

Voorbeeld: risicoanalyse elektronicaproducten
Wanneer u elektronicaproducten uit China inkoopt, loopt u het risico dat deze vervaardigd zijn met kinderarbeid. In China zijn honderden gevallen van gedwongen kinderarbeid geconstateerd. Vooral in fabrieken in de provincie Guangdong. Fabrieken en scholen dwingen kinderen om te werken om vermeende collegegelden af te betalen. Zij noemen dit 'stage', maar kinderen hebben gemeld dat zij gedwongen werden om te blijven. De helft van het loon gaat direct naar de school en na aftrek van kost en inwoning blijft voor de kinderen weinig over. Ook worden kinderen ontvoerd of misleid door recruiters, naar Guangdong gestuurd en verkocht aan werkgevers. Sommige kinderen worden gevangen gehouden en gedwongen om lange dagen te werken tegen een magere vergoeding.
Bron: Wereldkaart Afbeelding externe link op mvorisicochecker.nl 

Verplichtingen op het gebied van milieu, sociaal en arbeidsrecht

U dient inschrijvers of gegadigden te verzoeken aan te geven dat zij bij het opstellen van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht. Het gaat hierbij om verplichtingen voortvloeiend uit het recht van de Europese Unie, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of voortvloeiend uit de in bijlage X van richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht. De betreffende bijlage vermeldt meerdere verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Overzicht relevante artikelen Aanbestedingsrichtlijnen

PIANOo heeft alle relevante passages en artikelen verzameld uit zowel de Europese Richtlijn 2014/24/EU als de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 waarin sprake is van sociale- en arbeidsrechtelijke eisen, aspecten of regelingen.

Meer informatie: Verplichtingen op het gebied van milieu, sociaal en arbeidsrecht 
Handreiking: Sociale- en arbeidsrechtelijke aspecten in Aanbestedingsrichtlijnen 

Terug naar: Aan de slag met internationale sociale voorwaarden