Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 6

07-februari-2018 | bron: IBR

In de afgelopen week zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Inbesteden of aanbesteden?

Ook de vordering van SDW om de Gemeente Rotterdam te gebieden de opdracht voor het verrichten van door Magis010 te verrichten diensten aan te besteden wordt afgewezen. Er is immers geen sprake van een jaarcontract. Het is bovendien, in beginsel en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, aan Gemeente Rotterdam om te kiezen tussen aan- en inbesteden. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 22 december 2017, , ECLI:NL:RBROT:2017:10383)
Samenvatting: Inbesteden of aanbesteden?

Beoordeling referentieprojecten

In dit geschil komt de vraag aan de orde of al dan niet voldaan is aan een geschiktheidseis. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 5 januari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:375)
Samenvatting: Beoordeling referentieprojecten

Uitleg aanbestedingsstukken

Kern van het geschil tussen partijen is de vraag welke partij verantwoordelijk is voor de inning van de eigen ritbijdrage bij de geïndiceerde reizigers. Het standpunt van de gemeente Almelo c.s. is dat [X] uit de aanbestedingsstukken had kunnen en moeten begrijpen dat zij verantwoordelijk is voor de inning van de eigen ritbijdrage. [X] stelt zich kort gezegd op het standpunt dat uit de aanbestedingsstukken volgt dat de gemeente Almelo c.s. voornemens waren het callcenter met de inning van de eigen ritbijdrage te belasten en nergens staat dat [X] die taak op zich zou moeten nemen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 2 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:337)
Samenvatting: Uitleg aanbestedingsstukken

Beoordeling gunningscriteria

Eurobins heeft op 3 november 2017 ingeschreven op de aanbesteding. BAR heeft bij brief van 30 november 2017 aan Eurobins medegedeeld dat BAR voornemens is de opdracht te gunnen aan ESE. Eurobins stelt dat de beoordeling van de gunningscriteria op verschillende punten onjuist is. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 31 januari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:745
Samenvatting: Beoordeling gunningscriteria

Voorbeeld in NvI geen wijziging

Eiseres stelt dat zij de rekenformule in de NvI heeft gevolgd, dat haar vervolgens na de ontvangst van de voorlopige gunningsbeslissing is opgevallen dat die formule anders was dan die in de aanbestedingsleidraad, en dat moet worden geconcludeerd dat de Gemeente de wegingsfactoren van prijs en kwaliteit gedurende de procedure heeft gewijzigd. De consequentie daarvan is volgens eiseres dat de Gemeente niet meer de hierboven beschreven formule met bijbehorende wegingsfactoren had mogen toepassen, maar de gewijzigde, zoals in de NvI is uitgewerkt, waarin prijs voor 40 % meeweegt en kwaliteit voor 60%, dus andersom dan in de leidraad. De voorzieningenrechter kan eiseres echter niet in die stelling volgen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 22 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6765)
Samenvatting: Voorbeeld in NvI geen wijziging

Vooringenomen beoordeling?

Centric stelt dat de Gemeente onrechtmatig jegens haar handelt, door de inschrijving van Centric in strijd met de beginselen van het aanbestedingsrecht welbewust lager te beoordelen dan andere inschrijvingen, teneinde te voorkomen dat de opdracht aan Centric gegund zal worden. Daartoe stelt Centric in de eerste plaats dat de Gemeente zich al bij aanvang van de aanbesteding vooringenomen heeft getoond. Met name de inkoopcoach wilde volgens haar hoe dan ook voorkomen dat de opdracht aan Centric zou worden gegund. Centric is ervan overtuigd dat hij, al dan niet op instigatie van zijn leidinggevende, heeft bewerkstelligd dat de beoordeling op het subgunningscriterium Presentatie subjectief is geweest. Dat Centrics Presentatie subjectief is beoordeeld, staat volgens haar buiten kijf. Het blijkt uit de op de beoordelingsformulieren ingevulde argumenten, die verwijzen naar persoonlijke voorkeuren, onderbuikgevoelens en eerdere ervaringen, in plaats van naar de vooraf bekendgemaakte beoordelingscriteria. (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 24 november 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6766)
Samenvatting: Vooringenomen beoordeling?

Wob-verzoek

Het college van B en W van Eindhoven heeft het verzoek van appellant om informatie naar de aanbesteding 'Ketelhuis' afgewezen, omdat zij daardoor onevenredig zou worden benadeeld. De Afdeling gaat hier niet in mee. (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 31 januari 2018, nr. 201701941/1/A3, ECLI:NL:RVS:2018:349)
Samenvatting: Wob-verzoek

Dossier Jurisprudentie
In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie