Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 2

10-01-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 7 uitspraken, waarvan 3 Europese uitspraken, op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl en eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Nationale voorschriften inzake strafrechtelijke veroordeling

Dit verzoek om een prejudiciële beslissing heeft betrekking op de uitlegging van artikel 45, lid 2, eerste alinea, onder c) en g), en lid 3, onder a), van richtlijn 2004/18/EG. Dat verzoek is ingediend in het kader van een geding Mantovani en autonome provincie Bolzano, Italië betreffende de uitsluiting van Mantovani van de aanbestedingsprocedure voor de plaatsing van een opdracht voor werken voor de financiering, de uitwerking van het definitieve ontwerp en de uitvoering, de bouw en het beheer van de nieuwe penitentiaire inrichting te Bolzano. (Hof van Justitie 20 6 december 2017, nr. C-178/16, ECLI:EU:C:2017:1000)
Samenvatting: Nationale voorschriften inzake strafrechtelijke veroordeling

Nationale procedureregels en vrij verkeer van diensten

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geschil tussen Global Starnet Ltd en de Ministero dell'Economia e delle Finanze (ministerie van Economische Zaken en Financiën, Italië) en de Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Autonome Administratie van Staatsmonopolies, Italië; hierna: AAMS), over de vaststelling van de voorwaarden die van toepassing zijn op het beheer op afstand van kansspelen op spel‑ en amusementsautomaten alsook over de aankondiging van een opdracht voor de aanbesteding van een concessie betreffende het opzetten en de exploitatie van het netwerk voor het beheer op afstand van kansspelen op dergelijke automaten. (Hof van Justitie 20 6 december 2017, nr. C-322/15, ECLI:EU:C:2017:985)
Samenvatting: Nationale procedureregels en vrij verkeer van diensten

Wijziging beoordelingssystematiek

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 oktober 2015, European Dynamics Luxembourg e.a./BHIM. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: wijziging beoordelingssystematiek, motivering van de gunningsbeslissing, onrechtmatige daad, causaal verband en schadevergoeding. (Hof van Justitie 20 december 2017, nr. C-677/15, ECLI:EU:C:2017:998)
Samenvatting: Wijziging beoordelingssystematiek

Rechtsverwerking/Grossmann

De primaire vordering van Swarco strekt tot uitsluiting van ARS voor de gunning van Opdracht 2 (perceel A1 en A2). De Staat heeft als meest verstrekkende verweer aangevoerd dat Swarco hier te laat over klaagt. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 21 december 2017, nr. C-09-541956-KG ZA 17-1396, ECLI:NL:RBDHA:2017:15464)
Samenvatting: Rechtsverwerking/Grossmann

Aanbesteding combinatievaccin Rijksvaccinatieprogramma

Er is volgens Sanofi sprake van onrechtmatig handelen van de Staat jegens Sanofi doordat de Staat het RIVM opdracht heeft gegeven om in de aanbesteding eis 7.2.2 op te nemen. De voorzieningenrechter onderzoekt of de gestelde eis voldoende verband houdt met de aard en omvang van de opdracht en of deze proportioneel, transparant en niet discriminerend is. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 28 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15519)
Samenvatting: Aanbesteding combinatievaccin Rijksvaccinatieprogramma

(On-)geldige inschrijving bij private aanbesteding

De gemeente heeft zich in deze procedure op het standpunt gesteld dat de inschrijving van AZ Fisheries (had) moet(en) worden uitgesloten van deelname omdat die inschrijving niet aan de eisen voldoet. Partijen twisten in dit kader over de vraag of de door AZ Fisheries voorgestelde bebouwing binnen de grenzen van het bouwvlak blijft, zoals voorgeschreven in artikel 4.2 van het Tenderdocument en antwoord 2.5 van de eerste Nota van Inlichtingen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 13 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15463)
Samenvatting: (On-)geldige inschrijving bij private aanbesteding

Mogelijkheid tot herstel geeft geen wezenlijke wijziging

Eurosalt beroept zich op artikel 4.15 lid 1, aanhef en onder a Aanbestedingswet. Daarin wordt bepaald dat een als resultaat van een gunningsbeslissing gesloten overeenkomst vernietigbaar is indien de overeenkomst is gesloten zonder voorafgaande aankondiging van de opdracht. Volgens Eurosalt is de opdracht wezenlijk gewijzigd doordat Rijkswaterstaat geruime tijd na de finale opleverdatum nog steeds de mogelijkheid biedt aan FAM tot herstel. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 21 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15465)
Samenvatting: Mogelijkheid tot herstel geeft geen wezenlijke wijziging

Dossier Jurisprudentie
In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie