Gedragscode Integriteit Rijk

Bron: Rijksoverheid

De Gedragscode Integriteit Rijk geeft u een kader voor integer handelen. Het document geeft een overzicht van de belangrijkste rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit. Daarnaast biedt de gedragscode een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. (december 2019)

De gedragscode voor de rijksoverheid is niet vrijblijvend en beschrijft het kader dat rijksbreed als minimumkader geldt. Organisaties kunnen ook een eigen of aanvullende gedragscode hebben, die meer is toegespitst op hun werkveld, functies en cultuur. Zij kunnen daarin strikter zijn dan de rijksbrede gedragscode.

De gedragsode geeft, naast een minimumnormering, ook algemene handvatten over hoe het Rijk omgaat met integriteit, welke waarden en uitgangspunten het Rijk gezamenlijk hanteert en welke rollen medewerkers, vertrouwenspersonen, leidinggevenden en het topmanagement hierin vervullen.

Gedragsaanwijzingen

De code bevat onder meer gedragsaanwijzingen en instructies aan rijksambtenaren:

 • houd u verre van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek.
 • zeg wat u doet en doe wat u zegt.
 • gebruik bevoegdheden, middelen en informatie zorgvuldig.
 • wees zorgvuldig in de omgang met anderen.
 • ben aanspreekbaar en u legt verantwoording af.
 • laat u niet verleiden of fêteren.
 • blijf te allen tijde professioneel.

Uitgangspunten inkoper

De volgende uitgangspunten moet een inkoper hanteren:

 • Eerlijke concurrentie staat voorop.
 • houd je aan de geldende regels en procedures.
 • waak voor verleidingen en voorkom (de schijn van) bevoordeling, beïnvloeding of belangenverstrengeling.
 • ga zorgvuldig om met beschikbare informatie.
 • voorkom dat je onterecht toezeggingen doet of verwachtingen wekt.
 • waarborg onafhankelijke besluitvorming.

Gedragscode