Bestekteksten Internationale Sociale Voorwaarden

Om de aanbestedende diensten binnen het Rijk en daarbuiten te helpen met het uitvragen van due diligence onderzoek naar sociale misstanden de keten heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een standaard bestektekst opgesteld. Het due diligence onderzoek helpt risico's op het gebied van mensenrechten bij de leverancier en de bijbehorende productieketen in kaart te brengen en die vervolgens te voorkomen, verminderen, herstellen en/of compenseren. (september 2017)

Due diligence

De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen. Onder due diligence verstaat het Rijk, anders dan de gangbare term in de accountancy, geen doorvlochten boekenonderzoek maar een doorlopend proces om inzicht te bieden in de eventuele risico's op arbeids- en mensenrechtenschendingen die zich in de internationale keten voordoen.

Het Rijk

Binnen het Rijk is het toepassen van ISV verplicht bij aanbestedingen boven de Europese drempel en binnen 1 van de 10 geselecteerde risico-categorieën. De 10 risicocategorieën die de Rijksoverheid voor haar inkopen heeft vastgesteld zijn:

  • Bedrijfskleding
  • Catering
  • Papier, afvoer vertrouwelijke informatiedragers en print- en drukwerk
  • Energie
  • Grondstoffenmanagement en afvalzorg
  • Kantoorartikelen en computersupplies
  • Laboratorium
  • ICT werkomgeving Rijk
  • Datacenter
  • Dataverbindingen

Decentrale overheden

Het staat decentrale overheden vrij om de zelfde toepassing van ISV als het Rijk te hanteren. Echter ook een bredere toepassing is mogelijk net als een toepassing bij opdrachten kleiner dan de Europese drempel. Dit is zowel voor het Rijk als decentrale overheden mogelijk indien dit proportioneel is.

Onderstaande tekst stelt u in staat om de toepassing van de ISV op een goede wijze op te nemen in uw aanbestedingsdocumenten.

Document