Handreiking: De concurrentiegerichte dialoog

Handreiking, gebaseerd op recente ervaringen van de Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en Defensie met het toepassen van de concurrentiegerichte dialoog bij de aanbesteding van een aantal geïntegreerde DBFM(O)-projecten. (oktober 2009, Nederlands & Engels)

Enkele verwijzingen en benamingen in de handreiking zijn niet meer up to date. De inhoud van de handreiking is echter nog steeds van toepassing.

De concurrentiegerichte dialoogprocedure verschilt wezenlijk van een 'gewone' openbare of niet-openbare procedure. Het grootste verschil zit hem in de wijze van uitvragen. In de concurrentiegerichte dialoog start je met een vraag waarvoor geen (eenduidige) oplossing bekend is. Op basis van oplossingen die de gegadigden aandragen voer je als aanbestedende dienst een dialoog die leidt tot optimalisatie tussen vraag en aanbod. Een goed gevoerde dialoog resulteert in inschrijvingen die voor de aanbestedende dienst een optimale oplossing bieden tegen een redelijke prijs en die voor de inschrijvende partij een aantrekkelijke klus met voldoende economisch perspectief oplevert.

Een optimale oplossing is dus afhankelijk van de kwaliteit van de dialoog tussen aanbestedende dienst en inschrijvende partijen. Maar hoe organiseer je die dialoog nu goed? Hoe zorg je dat alle partijen – zowel de inschrijvers als je eigen interne opdrachtgevers – gehoord worden. Daarover gaat deze handreiking, die gebaseerd is op recente ervaringen van de Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en Defensie met het toepassen van de concurrentiegerichte dialoog bij de aanbesteding van een aantal geïntegreerde DBFM(O) projecten. Door middel van deze brochure willen de auteurs opgedane ervaring doorgegeven aan iedereen die met deze procedure aan het werk wil gaan.

De handreiking volgt de fasen van het aanbestedingsproces. Hoofdstuk 2 gaat in op de eerste opzet van het project. Hierin worden de belangrijkste beslissingen besproken die genomen moeten worden voordat aan de eigenlijke concurrentiegerichte dialoog kan worden begonnen. Hoofdstuk 3 behandelt de stappen die je doorloopt voorafgaand aan de aankondiging van het project. In hoofdstuk 4 komt de selectie van gegadigden aan bod. Vervolgens gaan de auteurs in hoofdstuk 5 uitgebreid in op de dialoogfase: het vaststellen van het doel, het proces en de inhoud. De handreiking wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met de slotfase van de procedure: het beoordelen van de definitieve inschrijvingen, gunning en afwijzing. 

Deze handreiking is ook in het Engels beschikbaar.
A guide based on the current experience of the Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat and the Ministry of Defence. (October 2009)

Handreikingen