Handreiking Selectie bij onderhands aanbesteden

Bron: PIANOo

De handreikingen selectie van ondernemers bij onderhandse aanbestedingen (juli 2017) en selectie bij onderhands aanbesteden (november 2013) richten zich op degene die de keuzes maakt bij enkelvoudig of meervoudig onderhandse aanbestedingen. Verschillende aspecten die een rol spelen tijdens de voorbereiding van onderhandse aanbestedingen worden besproken. Aan bod komen bijvoorbeeld het in kaart brengen van relevante elementen van het inkoopbeleid, de beleidsdoelen van de organisatie en de karakteristieken van de markt. De nieuwe handreikingen bespreken verschillende methodieken om ondernemers te selecteren. (juli 2017)

De handreikingen behandelen de verschillende keuzes die een aanbestedende dienst in de voorbereiding van een enkelvoudig of meervoudig onderhandse aanbesteding moet maken. Daarbij worden een aantal mogelijkheden besproken om tot een gestructureerde en zo objectief mogelijke ondernemersselectie te komen.

Een nieuwe handreiking

Uit een inventarisatie van de PIANOo vakgroep GWW en Bouw onder 34 aanbestedende diensten bleek dat de handreiking uit 2013 onvoldoende handvatten biedt om aanbestedende diensten te ondersteunen bij het opzetten en het toepassen van een adequaat selectiesysteem. De vakgroep wil met de nieuwe handreiking, in aanvulling op de handreiking uit 2013, aanbestedende diensten beter helpen bij het vinden van een geschikte en gemotiveerde wijze van selecteren. In de nieuwe handreiking wordt de projectmatige methode, groslijstenmethodiek, raamovereenkomst en dynamisch aankoopsysteem uitgebreid behandeld. De handreiking uit 2013 gaat dieper in op de groslijst-methodiek (hoofdstuk 5 en 6) en is daarom nog steeds relevant.

Video PIANOo vakgroep GWW en Bouw over de handreiking Selectie van ondernemers bij onderhandse aanbestedingen

Een video in opdracht van PIANOo.

Sprekers in volgorde van verschijning:

  • Hans Wamelink - Hoogleraar design & construction management, TU Delft
  • Merel Bruis - Senior adviseur aanbesteden en contracteren, Rijksvastgoedbedrijf
  • Paul van Bruggen - Programmamanager aanbesteden & contracteren, CROW
  • Johan Arends - Teamleider inkoop, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Frits Houtman - Senior adviseur aanbesteden en contracten, Rijkswaterstaat
  • Ralph Rheiter - Inkoopmanager, Bureau Midden Nederland
  • Toon van Oerle - Teamleider expertisecentrum, Directie economie & mobiliteit, Provincie Noord-Brabant
  • Cor Luijten - Strategisch adviseur, gemeente Rotterdam

Voor wie?

Deze handreikingen gaan uit van een aanbestedende dienst die behoefte heeft aan een werk, levering of dienst met een opdrachtwaarde lager dan de Europese aanbestedingsdrempels. De handreikingen zijn gericht op degene die de keuzes maakt in het inkooptraject, veelal de budgethouder.

Juridische toelaatbaarheid Groslijst-methodiek

Er is relatief weinig beschrijvende wet- en regelgeving en jurisprudentie over onderhandse selectie. De juridische toelaatbaarheid van de groslijst-methodiek moet voortkomen uit de jurisprudentie die de komende jaren opgebouwd zal worden. Bij de beoordeling van de juridische toelaatbaarheid van een methodiek spelen de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, in het bijzonder het transparantiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel, een centrale rol.

Handreikingen