Welke (Europese) procedures zijn er?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Voor inkopen boven het drempelbedrag kent de aanbestedingsregelgeving de volgende procedures:

 • Openbare procedure
 • Niet-openbare procedure
 • Sociale en andere specifieke diensten
 • Mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
 • Versnelde procedure
 • Concurrentiegerichte dialoog
 • Prijsvraag
 • Concessieovereenkomst
 • Elektronische veiling
 • Innovatiepartnerschap
 • Dynamisch aankoopsysteem

De openbare procedure en niet-openbare procedure mogen altijd toegepast worden. De overige procedures kunnen slechts in specifieke gevallen worden gebruikt. Raamovereenkomsten worden gesloten na een 'normale' aanbestedingsprocedure (meestal openbaar of niet-openbaar). Daarnaast bepaalt de Aanbestedingswet 2012 dat er aanbesteed kan worden via een raamovereenkomst. Raamovereenkomsten worden gesloten na een 'normale' aanbestedingsprocedure (meestal openbaar of niet-openbaar), met één enkele ondernemer of met meerdere ondernemers (minimaal 2). Voor het daadwerkelijk plaatsen van opdrachten binnen de raamovereenkomst sluit u aparte overeenkomsten (nadere overeenkomsten). Vaak vindt voor het plaatsen van deze opdrachten een zogenaamde mini-competitie plaats. Voor de beoordeling van de inschrijvingen bij de mini-competitie past u de gunningsvoorwaarden toe die u in de raamovereenkomst hebt opgenomen. U mag deze voorwaarden bij het plaatsen van een nadere opdracht niet meer substantieel wijzigen.

Opdrachten waarvan de geschatte waarde minder bedraagt dan de drempelwaarden, hoeven niet Europees te worden aanbesteed. Op deze procedures zijn hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit, de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, en in het geval van opdrachten voor werken het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing. U heeft enige vrijheid bij het bepalen van de meest geschikte procedure om in uw inkoopbehoefte te voorzien. Zo kunt u kiezen voor een nationale procedure met voorafgaande bekendmaking, een meervoudig en een enkelvoudig onderhandse procedure. De Gids Proportionaliteit, als verplicht te volgen richtsnoer voor opdrachten boven en en onder de drempel, kan in bepaalde omstandigheden een minimum aantal uit te nodigen gegadigden of een bepaalde procedure voorschrijven. Daarnaast stellen uw eigen inkooprichtlijnen mogelijk ook kaders. 

Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteden
Mogelijke Europese en nationale aanbestedingsprocedures
Dossier: Aanbestedingswet 2012