Selectiecriteria

Toon pagina in menu

Belangrijkste jurisprudentie over het gebruik van selectiecriteria.

Rechtsregel 1:

Als een aanbestedende dienst op het moment van aankondigen van een opdracht volgens de niet openbare procedure afwegingsregels heeft opgesteld voor de criteria voor de selectie van de gegadigden moeten deze in de aankondiging of in de aanbestedingsstukken worden opgenomen.

Rechtsregel 2:

Het tussentijds schrappen van een selectiecriterium komt neer op een tussentijdse wijziging en is onaanvaardbaar omdat het zich niet verdraagt met het gelijkheids- en transparantiebeginsel.

Rechtsregel 3:

Bij de uitleg van selectiecriteria komt het aan op de letterlijke bewoording, zoals een ervaren en oplettend inschrijver deze in het licht van de gehele tekst dient te begrijpen.

Rechtsregel 1:

Als een aanbestedende dienst op het moment van aankondigen van een opdracht volgens de niet openbare procedure afwegingsregels heeft opgesteld voor de criteria voor de selectie van de gegadigden moeten deze in de aankondiging of in de aanbestedingsstukken worden opgenomen.

Citaat Universale Bau-arrest:

Bijgevolg moet op de vierde vraag worden geantwoord, dat richtlijn 93/37 aldus moet worden uitgelegd dat de aanbestedende dienst, wanneer hij in het kader van een niet-openbare procedure vooraf afwegingsregels heeft vastgesteld voor de criteria voor de selectie van de gegadigden die tot inschrijving zullen worden uitgenodigd, deze in de aankondiging van de opdracht of in de stukken betreffende de aanbesteding moet vermelden." (ov. 100)

Hof van Justitie EU (C-470/99, 12 december 2002)   op eur-lex.europa.eu

Rechtsregel 2:

Het tussentijds schrappen van een selectiecriterium komt neer op een tussentijdse wijziging en is onaanvaardbaar omdat het zich niet verdraagt met het gelijkheids- en transparantiebeginsel.

Citaat Hof Leeuwarden arrest:

"Het in de aanbestedingsstukken opgenomen combinatieverbod is naar 's hofs oordeel inderdaad in strijd met de artikel 4 lid 3 BAO.
Dat neemt niet weg dat het de Waterschappen niet vrijstond dit verbod na sluiting van de inschrijvingstermijn te ecarteren en de aanbestedingsprocedure voort te zetten. Dat komt immers neer op een tussentijdse wijziging van de inschrijvingsvoorwaarden en een dergelijke handelwijze verdraagt zich niet met het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers en evenmin met het transparantiebeginsel (HvJ EG 29 april 2004, C-496/99 Succhi di Frutta en HvJ EG 4 december 2003, C-448-01 Wienstrom).
Anders dan de Waterschappen betogen, geldt dat naar het oordeel van het hof voor het ecarteren van de onderhavige inschrijvingsvoorwaarde evenzeer als voor het schrappen van een selectiecriterium, een geschiktheidseis of een gunningscriterium. In alle gevallen komt het erop neer dat achteraf een - met het oog op genoemde beginselen onaanvaardbare - wijziging wordt aangebracht in de voorwaarden die vooraf in de aanbestedingsstukken aan de inschrijving zijn gesteld."(r.o. 12)

Hof Leeuwarden (ECLI:NL:GHLEE:2008:BG9924, 16 december 2008)   op rechtspraak.nl

Rechtsregel 3:

Bij de uitleg van selectiecriteria komt het aan op de letterlijke bewoording, zoals een ervaren en oplettend inschrijver deze in het licht van de gehele tekst dient te begrijpen.

Citaat Rijkswaterstaat/Combinatie-arrest:

r.o. 3.12.7 Voor een normaal oplettende en behoorlijk geïnformeerde inschrijver moest daarmee duidelijk zijn dat de beschrijving van een referentie-opdracht in bijlage F zodanig diende te zijn, dat Rijkswaterstaat aan de hand daarvan in staat was te beoordelen of deze referentie voldoet aan de in bijlage G omschreven eisen, zodat hij aan de hand van de beschrijvingen de selectie kon uitvoeren.

Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2014:3951, 16 december 2014)   op rechtspraak.nl