Clusteren/Splitsen

Toon pagina in menu

Belangrijkste jurisprudentie over clusteren en splitsen.

Rechtsregel 1:

Opdrachten voor werken moeten tezamen als één opdracht voor een werk worden beschouwd als het geheel één economische of technische functie vervult.

Rechtsregel 2:

Opdrachten mogen niet worden gesplitst om ze aan de werking van het aanbestedingsrecht te onttrekken.

De Aanbestedingswet 2012 bevat hierover ook een specifiek artikel: 2.14.

Rechtsregel 1:

Opdrachten voor werken moeten tezamen als één opdracht voor een werk worden beschouwd als het geheel één economische of technische functie vervult. 

Citaat Franse elektriciteitsarrest:

"In dit verband moet worden geconstateerd, dat zelfs indien de intergemeentelijke syndicaten van de Vendée om bestuurlijke redenen de verantwoordelijkheid voor de laagspanningsdistributienetten op het gebied van de daartoe behorende gemeenten dragen, deze omstandigheid, om de in de punten 43 en 45 van dit arrest genoemde redenen, niet doorslaggevend kan zijn, aangezien die netten op elkaar kunnen worden aangesloten en zij, als geheel bezien, eenzelfde economische en technische functie vervullen, namelijk het transport en de verkoop aan de verbruikers in het departement de Vendée van de elektrische energie die wordt geproduceerd en geleverd door Électricité de France." (ov. 64)

"In dit verband moet worden vastgesteld dat de straatverlichtingsnetten, in tegenstelling tot een elektriciteitsdistributienet, uit technisch oogpunt niet noodzakelijkerwijze onderling afhankelijk zijn, omdat zij tot bebouwde zones beperkt kunnen zijn en een onderlinge verbinding niet nodig is. Ook in economisch opzicht is het mogelijk dat de betrokken plaatselijke diensten ieder de financiële lasten van de exploitatie van een dergelijk net dragen. Gelet op deze factoren stond het aan de Commissie om aan te tonen dat de betrokken straatverlichtingsnetten, uit technisch en economisch oogpunt, in casu op departementaal niveau een eenheid vormden. De Commissie heeft echter geen enkel gegeven in die zin aangedragen." (ov. 69)

Hof van Justitie EU (C-16/98, 5 oktober 2000)  op eur-lex.europa.eu

Rechtsregel 2:

Opdrachten mogen niet worden gesplitst om ze aan de werking van het aanbestedingsrecht te onttrekken.

Citaat Commissie/Italië-arrest:

"Voorts volgt uit artikel 6, lid 3, van richtlijn 93/37 dat wanneer een werk in percelen wordt verdeeld voor elk waarvan een opdracht is geplaatst, de waarde van elk perceel in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of het in lid 1 van dit artikel vermelde bedrag is bereikt, en dus of deze richtlijn op alle percelen moet worden toegepast. Bovendien mogen werken of opdrachten volgens artikel 6, lid 4, van deze richtlijn niet worden gesplitst teneinde deze aan de toepassing ervan te onttrekken.

Voldoet de overeenkomst tussen een particulier die eigenaar is van te verkavelen terreinen en de gemeentelijke overheid aan de in punt 45 van het onderhavige arrest genoemde criteria om te kunnen spreken van een „overheidsopdracht voor de uitvoering van werken" in de zin van artikel 1, sub a, van richtlijn 93/37, dan kan de geraamde waarde die in beginsel in aanmerking moet worden genomen om te bepalen of de door deze richtlijn vastgestelde drempel is bereikt en of bij de gunning van de opdracht dus de daarin neergelegde openbaarmakingregels in acht moeten worden genomen, bijgevolg enkel worden begrepen, zoals de advocaat-generaal in punt 88 van zijn conclusie heeft gepreciseerd, als de totale waarde van de verschillende werken, waarbij de waarden van de verschillende percelen moeten worden samengevoegd." (ov. 72-73)

Hof van Justitie EU (C-412/04, 21 februari 2008)  op eur-lex.europa.eu