Productgroep Energie

Toon pagina in menu

De overheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt en in 2030 minimaal 37%. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. U kunt hierin een voorbeeldrol nemen door uw eigen energieverbruik (elektriciteit en gas/warmte) te verduurzamen. Dit kan door inkoop van duurzame energie, of nog beter: door eigen opwekking. De MVI-criteriatool geeft u voor de diverse productgroepen de meest recente MVI-criteria.

In de MVI-criteriatool  worden verschillende eisen, criteria en suggesties aangereikt, die in de aanbestedingsprocedure kunnen worden opgenomen. In alle drie fases van het inkoopproces (de voorbereidingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoering van het contract), kunnen duurzaamheidscriteria worden toegepast. Voor Energie zijn criteria opgesteld voor de productgroepen:

Invloed op MVI

Maatschappelijk verantwoorde inkoop van energie heeft betrekking op:

Milieuvriendelijk inkopen

U kunt uw energie duurzaam inkopen, bij voorkeur van lokale hernieuwbare bronnen als zon, wind, of biomassa. Ook kunt u uw gebouwen voorzien van duurzame opwekking met zonnepanelen, zonneboilers of kleine windmolens. Duurzame opwekking met zonnepanelen kan al snel rendabel zijn, daarnaast wordt uw CO2-uitstoot verminderd. De technieken zijn sterk in ontwikkeling, marktpartijen kunnen u hierover informeren.

Ook voor verwarming en koeling van uw gebouwen zijn er verschillende duurzame bronnen om toe te passen. Voorbeelden zijn geothermie (warmte uit diepe aardlagen), WKO (opslag van warmte/koude in de bodem), warmtepompen (warmte uit de lucht of bodem) en aquathermie (warmte uit open water of riolering). U kunt laten onderzoeken wat technisch en financieel haalbaar is voor uw gebouwen. 

Biobased inkopen

Biobased inkopen van energie betreft onder andere elektriciteit opgewekt met biomassa. Indien ingekochte elektriciteit wordt opgewekt met biomassa (bv houten pellets), dan is het belangrijk dat de biomassa duurzaam gecertificeerd zijn. Biobased inkopen van gas betreft biogas of groengas.

Circulair inkopen

Door inkoop van duurzame energie voorkomt u het gebruik van fossiele brandstoffen. Bij de opwekking van energie geldt dat zonnepanelen en windmolens bestaan uit hoogwaardige materialen. Om een circulaire economie te bevorderen, is het belangrijk om hergebruik van deze materialen te stimuleren.  

Social return

Bij levering en onderhoud van bijvoorbeeld zonnepanelen worden vaak raamcontracten afgesloten. In deze langdurige overeenkomsten is ook sprake van dienstverlening. Het is mogelijk om hierbij te vragen om de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Internationale Sociale Voorwaarden

Bij het zelf opwekken van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld bij levering van zonnepanelen) is het belangrijk om oog te hebben voor de arbeidsomstandigheden in de keten, voor mensenrechten en voor een leefbaar loon en hier op te sturen.

Kansen duurzame energie

Van de totale CO2-voetafdruk van overheden maakt de ingekochte energie vaak een aanzienlijk aandeel uit. Door duurzame energie in te kopen wordt deze CO2-voetafdruk verkleind en tegelijkertijd levert u een bijdrage aan het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland. Het dossier Energie gaat in op de inkoop van duurzame energie en eigen opwekking.

Meer informatie

Rijksoverheid stimuleert duurzame energie