Milieuvriendelijk inkopen toegelicht

Toon pagina in menu

Onder milieuvriendelijk inkopen worden 6 onderwerpen onderscheiden. In de milieucriteriadocumenten vindt u per productgroep concrete criteria en suggesties om een milieuvriendelijkere keuze te maken.

Energie en klimaatbewust inkopen

Door bewust in te kopen kunt u een bijdrage leveren aan energiebesparing, de reductie van de uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar duurzame energiebronnen. Dat kunt u doen door leveranciers uit te dagen om de uitstoot van broeikasgassen in hun productieproces te minimaliseren, zuinige apparaten te gebruiken, hun transportbewegingen te minimaliseren en gebruik te maken van duurzame energie. Maar ook door kritisch te kijken naar uw eigen energievoorziening en vervoersbeleid.

Als u veel te maken heeft met gebouwen, kunt u gebruik maken van de diensten van Energy Service Companies (ESCo). Dit zijn bedrijven die de aanleg, het onderhoud en beheer van de (klimaat-) installaties van gebouwen overnemen. Zij leveren een gegarandeerde energiebesparing, inclusief de financiering ervan. U heeft dus niet te maken met investeringskosten.

De voordelen van ESCo's:

  • ESCo's hebben kennis van installaties, u hoeft dus niet zelf in technische kennis te investeren
  • ESCo's financieren de aanleg van een installatie
  • Met een ESCo zijn prestatieafspraken over energiebesparing te maken
  • Een ESCo kan in aanmerking komen voor subsidies en fiscale regelingen
  • ESCo's kunnen een totaal ontzorgingsconcept aanbieden

Meer informatie: de eigen energievoorziening in het dossier Duurzame Energie
Meer informatie en voorbeelden: ESCO’s en Esconetwerk  op ppsnetwerk.nl
Meer informatie: Verduurzaming van gebouwen versnellen door middel van Energieprestatiecontracten

Gebruik milieuvriendelijke materialen en grondstoffen

U kunt als inkoper kiezen voor duurzaam geproduceerde grondstoffen, producten die gemaakt zijn van recyclebaar materiaal of producten die zonder schadelijke stoffen geproduceerd zijn. Op die manier draagt u bij aan een duurzamer beheer van hulpbronnen, een lagere milieu-impact en een goede beschikbaarheid van grondstoffen voor deze en volgende generaties. In de milieucriteriadocumenten vindt u al ideeën om goed met materialen en grondstoffen om te gaan. Maar u kunt ook een ambitieuzere weg kiezen door biobased of circulair in te kopen.

Meer informatie: Biobased inkopen
Meer informatie: Circulair inkopen

Zuinig op water en bodem

Als inkoper kunt u uw best doen om een negatieve milieu-impact op het water en de bodem zoveel mogelijk beperken. In de GWW (grond-, weg- en waterbouw), de bouw en de groenvoorziening is de relatie met water en bodem vaak heel direct. Bij het aanbesteden van wegen wilt u bijvoorbeeld de emissies van schadelijke stoffen naar water, bodem en lucht minimaliseren en de grondwaterstand zo weinig mogelijk beïnvloeden. Maar het kan ook zijn dat u producten wilt inkopen met een beperkte 'water voetprint' of producten met een positieve impact op de bodemkwaliteit.

Aandacht voor de leefomgeving

Het kan voorkomen dat u producten of werken moet inkopen die een (tijdelijk) effect hebben op de kwaliteit van leven van de mensen in de nabije leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluidoverlast, trillingen, stank- en luchtvervuiling, maar ook aan zaken als zwerfvuil, onkruid, graffiti enzovoort. In de milieucriteriadocumenten vindt u meer informatie over het zoveel mogelijk voorkomen van hinder in de leefomgeving. Tijdige en goede communicatie met omwonenden en belanghebbenden is vaak ook cruciaal.

Zorg voor natuur, biodiversiteit en ruimte

U kunt als inkoper bijdragen aan een positieve impact op de natuur en biodiversiteit door op zoek te gaan naar oplossingen die meerdere belangen tegelijk dienen. Zo wordt in sommige gemeenten groene LED straatverlichting gebruikt die een minder verstorende werking heeft op flora en fauna of worden er groene daken aangelegd.

Gezondheid en welzijn voorop

De toegenomen complexiteit van productieketens en de internationalisering, maakt het lastig om te bepalen onder welke arbeidsomstandigheden een product is gemaakt, of er geen schadelijke stoffen zijn gebruikt en of het dierenwelzijn voldoende is geborgd. Met name in de landbouwsector, de mijnensector en de kledingindustrie zijn goede arbeidsomstandigheden niet gegarandeerd, en in de bont- en leder-, visserij en landbouwsector komen veel misstanden tegen dieren voor. U kunt als inkoper eisen stellen om de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren waar dan ook ter wereld te bevorderen.

Duurzaam GWW

Duurzaam GWW is een aanpak die op alle fases in een aanbestedingsproces aangrijpt en die ruimte biedt aan duurzame innovatie. Uitgangspunt hierbij is het meewegen van de duurzaamheidsaspecten van de hele levenscyclus van een werk. Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten gericht op het duurzaam maken van Spoor- en Grond- Weg en Waterbouw. Samen is een uniforme aanpak ontwikkeld om een eenduidige marktbenadering te realiseren.

Meer informatie: GWW thema's