Aan de slag met inkoop in het sociale domein

Toon pagina in menu

Gemeenten hebben de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij een overheidsopdracht willen vormgeven. Inkoop van sociaal domein is daarmee maatwerk, en dus overal anders. Toch zijn er algemene aandachtspunten. De ‘Wegwijzer inkoop sociaal domein’ leidt u langs de belangrijkste aandachtspunten. U wordt stapsgewijs langs aandachtspunten geleid als: beleidsuitgangspunten, kwaliteitseisen, budget, risico-inschatting, looptijd van het contract en percelen.

Gemeente zijn niet verplicht om (Europees) aan te besteden in de zorg. Inbesteden, subsidie en Open House zijn ook mogelijk. De ‘Wegwijzer inkoop sociaal domein’ gaat alleen in op het aanbesteden van een sociaal domein opdracht.

Wegwijzer inkoop sociaal domein

Deze wegwijzer laat u zien waar u aan moet denken bij het vormgeven van sociaal domein opdrachten die u gaat aanbesteden. U wordt stapsgewijs langs de belangrijkste aandachtspunten geleid.

 1. Wettelijk kader en beleidskader Sociaal Domein 
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het sociale domein in hun gemeente. Het kader hiervoor is vastgelegd in wetgeving (Wmo en Jeugdwet). Naast wet- en regelgeving kan een gemeente eigen organisatiedoelen vastleggen in een beleidskader.
   
 2. Aanbesteden, subsidie of Open House    
  Keuzes die u heeft gemaakt in uw beleid kunnen ervoor zorgen dat u niet elk instrument meer kunt inzetten. U kunt kiezen uit: inbesteden, aanbesteden, subsidie en Open House.
   
 3. Team samenstellen en behoefteanalyse
  Een goede voorbereiding is het halve werk! Het is belangrijk dat u vroegtijdig informatie verzameld en het gesprek intern aangaat. Stel dan ook een multidisciplinair team samen en doe een behoefteanalyse. Beiden ingrediënten voor een goed georganiseerde aanbesteding.
   
 4. Samenwerken
  Samenwerken met de markt of met collega gemeenten kan voordeling zijn. De markt kan meehelpen om de oplossing voor uw vraag te vinden en inzicht te verkrijgen in de marktstructuren en prijzen. Bij samenwerking met collega gemeenten deelt u expertise en capaciteit en bereikt u kostenbesparing door lagere inkooprijzen.
   
 5. Flexibiliteit inbouwen
  U wilt inspelen op veranderende omstandigheden en dus flexibel blijven. De zorg en ondersteuning die u levert is namelijk continu in beweging. U kunt voor, tijdens en na de aanbesteding op diverse manieren flexibiliteit inbouwen.

   
 6. Bekostigingsmethodiek
  Bij de inkoop van zorg en ondersteuning maakt u met de leverancier afspraken over de financiële vergoeding voor producten of diensten. Er zijn verschillende manieren van bekostigen.
   
 7. Contractduur 
  Het is van belang om vooraf goed over de looptijd van het contract na te denken. Wilt u een eenmalige kortdurende opdracht of een opdracht voor bepaalde tijd?
   
 8. Contract(management) bij 'medische verwijsroute' Jeugdhulp 
  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jeugdhulp aan te bieden aan een jeugdige, ook na verwijzing van een huisarts, medisch specialist of jeugdarts. Dit wordt ‘medische verwijsroute’ genoemd. Deze ‘medische verwijsroute’ neem u mee in uw contracten en in uw contractmanagement.
   
 9. Monitoren en evalueren
  U bent verantwoordelijk voor het opstellen en managen van de contracten. U bepaalt samen met de aanbieders/instellingen hoe zij het beoogde resultaat gaan behalen. Na afronding van een uitgevoerde opdracht toetst u of de cliënt tevreden is met het resultaat en houdt u de geleverde prestaties van de opdrachtnemers bij.

Video inkopen in het sociaal domein