Onderzoeken Innovatiegericht

Diverse rapportages (onderzoeken en adviesdocumenten) over innovatiegericht inkopen.

 • De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hield een onderzoek onder de leden van Bouwend Nederland. Onderwerp: innovatie en het vermeende gebrek daaraan in de bouw. Uitkomst: het is de hoogste tijd dat de bouwsector weer gaat innoveren. Op papier zijn alle ingrediënten daarvoor aanwezig, maar bouwbedrijven blijven vasthouden aan strikte kostenbesparingen die hen door de crisis hielpen. (januari 2018)

 • Publieke inkopers zien functioneel specificeren als een noodzakelijk instrument voor innovatiegericht inkopen. Toepassing is echter moeizaam. Met name omdat functioneel specificeren lastig past in de bestaande uitvoeringspraktijk van publieke organisaties. Dat blijkt uit het rapport van Significant dat in opdracht van PIANOo, begeleid door experts van de PIANOo-vakgroepen Inkoopmanagement en GWW en Bouw, onderzoek deed naar functioneel specificeren in de praktijk. (oktober 2017)

 • Dit rapport geeft definities voor vier verschillende vormen van innovatiegericht inkopen. Daarnaast wordt in het rapport ingegaan op het strategische, institutionele en organisatie raamwerk dat nodig is voor het inkopen van innovaties. Ten slotte worden belangrijke belemmeringen voor innovatiegericht inkopen besproken. Het is het eerste rapport uit de Mutual Learning Exercise (MLE)  over innovatiegericht inkopen. (september 2017)

 • Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit en impact van SBIR. Dialogic komt tot een positieve conclusie over de toegevoegde waarde. Zo draagt SBIR bij aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en kent de aanpak een bewezen maatschappelijke meerwaarde. (juli 2017)

 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verkent de mogelijkheden voor uitbreiding en aanpassing van het sbir-instrument. Sbir (small business innovation research) is een manier waarop de overheid onderzoek- en ontwikkelingsdiensten kan inkopen. (juni 2017)

 • bron: WIPO

  In hoofdtsuk 5 van het rapport "Global Innovation Index 2016" gaat Jakob Edler in op de rationale achter het beleid van vraagstimulatie voor innovatie en economische ontwikkeling. Hij betoogt dat dit beleid bijdraagt aan het voorkomen van marktfalen ten gevolge van gebrekkige communicatie tussen vraag en aanbod, onduidelijke vraagarticulatie, beperkte capaciteit om innovatieve oplossingen toe te passen en de hoge initiële kosten van innovatieve oplossingen. (auguatus 2016)

 • bron: Rekenhof

  Het Rekenhof (Belgische Rekenkamer) onderzocht de doelmatigheid van het programma Innovatief Aanbesteden en ging na of de Vlaamse overheid de projecten rechtmatig afhandelde. Het stelde vast dat de geselecteerde projecten onvoldoende innovatieve oplossingen voor belangrijke socio-economische uitdagingen hebben opgeleverd. Het programma vormde evenmin een significante stimulans voor de Vlaamse economie en van een verbeterd innovatiebeleid in de beleidsdomeinen is amper sprake. Het Rekenhof identificeerde de knelpunten die aan de basis liggen van de ondermaatse programmaresultaten. (december 2015)

 • Het Cloud for Europe project ondersteunt cloud gebruik door de publieke sector als de samenwerkingsvorm tussen de overheid en de industrie. Het project identificeert obstakels, vindt innovatieve oplossingen en streeft naar het opbouwen van vertrouwen in de Europese cloud computing. Cloud for Europe gebruikt hiervoor pre-commerciële inkoop als instrument. Onderstaand rapport is een ​​tussentijdse evaluatie van het project aan de hand van lessons learned en gaat in op effectiviteit, efficiency en risico. (november 2015)

 • bron: NICVA

  This report examines how public procurement in Northern Ireland can better encourage innovation – the creation of new processes, products, ideas and services. (februari 2015)

 • bron: Charlesedquist.files

  Het boek "Public Procurement for Innovation" richt zich op innovatiegericht inkopen als instrument van innovatiebeleid dat gericht is op het stimuleren van de vraag naar innovaties. Instrumenten om de vraagzijde te stimuleren zijn het inrichten van clusterbeleid, het aanpassen van regelgeving, innovatiegericht inkopen door de overheid en het ondersteunen van de particuliere vraag. Het boek onderzoekt in het bijzonder innovatiegericht inkopen. (januari 2015)