Onderzoek GWW

Diverse rapportages over Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

 • Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft een quickscan uit laten voeren over de wijze waarop duurzaamheid terugkomt in een aantal HWBP(2) projecten. In deze rapportage worden de resultaten beschreven. Hiermee wordt een beschouwing gegeven op de huidige stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen de manier waarop hier aandacht aan is besteed in de uitvraag van het project, en wat hiervan het resultaat is geweest. (november 2017)

 • Laatste cijfers van het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra over de aanbestedingspraktijk. De toename van het aantal geclusterde projecten en het achterwege blijven van innovatie en duurzaamheid blijken daarop van grote invloed te zijn. (november 2017)

 • Rijkswaterstaat en advies- en ingenieursbureaus zijn samen opgetrokken om te leren van de moeizaam verlopen aanbesteding van de raamovereenkomst voor ingenieursdiensten, de zogenoemde SO3. "De ingenieursbureaus hebben te lang in onzekerheid gezeten. Ook was de onderlinge communicatie niet optimaal. Dat willen we een volgende keer voorkomen." Welke lessen zijn geleerd? (juli 2017)

 • bron: SKAO

  De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (hierna SKAO) ervaart dat zij onvoldoende zicht heeft op het aantal en type opdrachtgevers en aanbestedingen die gebruikmaken van de CO2-Prestatieladder. Dit overzicht ontbreekt op dit moment omdat de opdrachtgevers niet verplicht zijn om te registreren bij/melden aan SKAO wanneer de CO2-Prestatieladder wordt gebruikt. (juni 2017)

 • Tijdens hijswerkzaamheden vielen op 3 augustus 2015 twee hijskranen om en kwamen samen met het brugdek terecht op naastgelegen woningen en winkelpanden. De materiële schade was enorm en als bij wonder vielen er geen slachtoffers. De Onderzoeksraad is nagegaan hoe de hijsklus is voorbereid en uitgevoerd en keek daarbij ook hoe betrokken partijen invulling gaven aan hun taken en verantwoordelijkheden. (juni 2016)

 • De bouwfase van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein, een van de eerste DBFM-contracten van Rijkswaterstaat, is voltooid. Voor het projectteam reden om de wijze waarop het projectmanagementproces is verlopen te evalueren. (mei 2016)

 • bron: Economisch Instituut voor de bouw

  Ieder jaar houdt het EIB een internetpeiling onder werkgevers, werknemers en zzp'ers in de bouw en infra. De werkgevers zijn hoofdzakelijk werkzaam als algemeen aannemersbedrijf of bouwondernemer en hebben personeel in dienst waarop grotendeels de CAO voor de bouwnijverheid van toepassing is. Dit geldt ook voor de werknemers die worden ondervraagd. De zzp'ers kunnen zowel in de bouw en infra als in de bouwinstallatie werkzaam zijn. In deze rapportage worden enkele uitkomsten van de meest recente metingen voor het voetlicht gebracht. De uitkomsten worden voorafgegaan door een schets van recente ontwikkelingen in de bedrijfstak bouwnijverheid. Aan het onderzoek werkten zo'n 3.400 respondenten mee. (december 2015)

 • Elk jaar onderzoekt publiceert de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra haar analyse van alle openbaar aangekondigde aanbestedingen relevant voor bouw & infra. Hieronder vindt u de analyse over 2014. Met veiligheid als nieuw onderwerp. Waar 2013 een duidelijke kentering bracht, bevestigt 2014 dat de gesignaleerde trends zich bestendigen. (november 2015)

 • bron: MKB-INFRA

  Sinds Aanbestedingswet 2012 in werking is getreden, laat MKB INFRA monitoren in hoeverre de wet in de praktijk wordt toegepast. De doelstelling van het onderzoek kan als volgt worden gedefinieerd: "het langdurig meten van de effecten van de nieuwe Aanbestedingswet 2012, teneinde te kunnen zien of de grondslagen van de nieuwe wet in de praktijk worden gehandhaafd, m.n. het verschaffen van een betere concurrentiepositie bij aanbestedingen." Hieronder vindt u een overzicht van uitgebrachte monitors. (oktober 2015)

 • bron: Hoogheemraadschap Rijnland

  Deze evaluatie van baggercontracten op basis van uav-gc heeft als doel om kennis en ervaringen die binnen Hoogheemraadschap Rijnland zijn opgedaan met een UAV-gc contract te delen. De evaluatie gaat niet inhoudelijk over de contracten, maar over hoe de verschillende partijen met elkaar zijn omgegaan. (februari 2015)