Wat is publiek-publieke of horizontale samenwerking?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Van publieke-publieke of 'horizontale' samenwerking is sprake als een aantal gemeenten samenwerkt bij de uitvoering van gedeelde publieke taken, zonder dat daarbij sprake is van een bepaalde rechtsvorm, waarbij deze gemeenten gebruik kunnen maken van de middelen of diensten van één of meerderen van hen.

Aan de samenwerking moeten overwegingen ten grondslag liggen van openbaar belang. De samenwerking tussen de gemeenten moet bovendien worden geformaliseerd via een formeel besluit. Private ondernemingen kunnen niet worden betrokken bij de uitvoering van de publiek-publieke samenwerking.

Geen Aanbestedingswet 2012

Onder bepaalde voorwaarden kunnen samenwerkende gemeenten de bepalingen van de Aanbestedingswet 2012 buiten toepassing laten. De 3 cumulatieve voorwaarden daarvoor zijn:

  • de opdracht dient te voorzien in of uitvoering te geven aan de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten om te bewerkstelligen dat de openbare diensten die zij moeten uitvoeren, worden verleend met het oog op de verwezenlijking van hun gemeenschappelijke doelstellingen en
  • de invulling van die samenwerking dient uitsluitend te berusten op overwegingen in verband met het openbaar belang en
  • de deelnemende gemeenten dienen op de open markt niet meer dan 20% van de onder die samenwerking vallende activiteiten voor hun rekening te nemen.

Meer informatie: Inbesteden, quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerking, uitbesteden en aanbesteden
Document: Handreiking publiek-publieke samenwerking voor gemeenten

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart