Uitnodigen van inschrijvers/gegadigden

Belangrijkste jurisprudentie over het omgaan met het uitnodigen van inschrijvers/gegadigden. 

Rechtsregel 1:

Een aanbestedende dienst is, wanneer hij kiest voor een meervoudige onderhandse aanbesteding, vrij zelf de partijen te selecteren die hij tot die procedure wenst toe te laten. De beginselen van gelijke behandeling en transparantie brengen wel mee dat u de selectie moet baseren op objectieve criteria.

Citaat HLA/Kadaster arrest:

"(...) dat een aanbesteder, wanneer hij kiest voor een meervoudige onderhandse aanbesteding, vrij is zelf de partijen te selecteren die hij tot die procedure wenst toe te laten. Anders dan het onderdeel betoogt, brengt dat echter niet mee dat het niet onrechtmatig kan zijn een bepaalde partij niet uit te nodigen. De beginselen van gelijke behandeling en transparantie brengen immers mee dat de aanbesteder zijn selectie moet baseren op objectieve criteria. Doet hij dit niet, dan kan het niet uitnodigen van een of meer partijen onrechtmatig zijn.

De door het hof als zodanig benoemde omstandigheid dat de "insteek" van de offerte-uitvraag was alle potentieel geïnteresseerde IT-bedrijven gelegenheid te geven een aanbieding te doen, laat, in aanmerking genomen dat het Kadaster niet had gekozen voor een nationale, maar voor een meervoudige onderhandse aanbesteding, onverlet dat het die bedrijven mocht selecteren die in het kader van WION-congressen daadwerkelijk van hun interesse voor het onderhavige project hadden doen blijken (en als zodanig door het BOA op een lijst waren geplaatst). Dat is een objectief selectiecriterium waaraan HLA niet voldeed (...). De omstandigheid dat HLA in het verleden geografische automatiseringssystemen had ontwikkeld ter voorkoming van kabel- en leidingschade en dat het Kadaster HLA uit dien hoofde kende, maakt dit niet anders (...)." (ov. 4.3.2 en 4.3.3).

Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:503, 25 maart 2016)   op rechtspraak.nl