Webinars (online lezing)

PIANOo organiseert of is betrokken bij online lezingen. U kunt van achter uw computer een webinar terugkijken.

  • In het webinar van 6 oktober 2017 is het Ambitieweb toegelicht. Het Ambitieweb is het middel om de complexiteit van een opgave en de vele belangen (alle variaties binnen people, planet en profit) van stakeholders bij elkaar te brengen en te bepalen waar de focus en de kansen liggen in het project. En wie waarvoor aan de lat staat. Het Ambitieweb is een onderlegger voor gesprekken, een visueel hulpmiddel om complexe doelen helder te presenteren, een hulpmiddel om de focus over de projectfasen heen vast te houden, een tool om de Beste PKV criteria te bepalen en een hulpmiddel in het zoeken naar oplossingen te komen bij tegengestelde belangen.

  • In dit webinar van 2 oktober 2017 is de Omgevingswijzer toegelicht. De Omgevingswijzer helpt om op een systematische wijze de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken. Het faciliteert een gestructureerde discussie en helpt een gezamenlijk probleemperspectief in een gebied te ontwikkelen. Zowel de sociale, ecologische als economische duurzaamheid (people, planet en profit) komen aan bod.

  • In de praktijk van de GWW en Bouwsector is het gebruik van BPKV nog wel een uitdaging. Vooral het bedenken en toepassen van de juiste BPKV criteria blijkt een lastige opgave te zijn. Tijdens het Webinar Werken met BPKV werd uitgelegd hoe je bruikbare, onderscheidende BPKV criteria opstelt en gebruikt bij aanbesteding en uitvoering van een project. Verder zijn enkele do's en don'ts toegelicht.

  • Bij de aanbesteding van opdrachten moet voor alle criteria het gewicht worden aangegeven. Die gewichten worden gebruikt bij het bepalen wie de beste offerte heeft ingediend. Hoe komt men aan deze gewichten en hoe moeten ze gebruikt worden? Dat laatste dan niet alleen in termen van rekentechniek, maar ook vanuit inhoudelijk oogpunt. (januari 2017)

  • Op 31 oktober 2016 organiseerde het Inkoopplatform GWW, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, platform WOW en PIANOo, een webinar over de Aanpak Duurzaam GWW. De Aanpak Duurzaam GWW zorgt ervoor dat duurzaamheid vanaf het eerste projectidee aandacht krijgt en gedurende het project steeds meer concreet wordt. In alle fasen van een project staat duurzaamheid prominent op de agenda. (oktober 2016)

  • Op maandag 25 juli 2016 vond het webinar Innovatiekoffer, innovatiegericht inkopen, plaats. Innovatiegericht inkopen kan makkelijker en laagdrempeliger worden toegepast dan menigeen vermoedt. Wat zijn de elementen die innovatiegericht inkopen tot een succes kunnen maken? Hebben we daarvoor de gewijzigde aanbestedingswetgeving eigenlijk wel nodig? En belangrijker nog, wanneer zouden we eigenlijk innovatiegericht willen inkopen?

  • Best Value Procurement (BVP) bestaat nu zo'n 10 jaar in Nederland. De afgelopen jaren is de toepassing van Best Value in een stroomversnelling gekomen. Er leven bij opdrachtgevers en marktpartijen nog wel veel vragen. Er is onduidelijkheid over de mate waarin je elementen uit BVP, zoals de interviews, kunt toepassen. Op 26 september 2016 organiseerde het Inkoopplatform GWW, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, platform WOW en PIANOo, hier een webinar over.

  • Op 27 juni 2016 organiseerde VNG Realisatie (voorheen KING) een webinar over e-factureren voor gemeenten. Doelgroep waren medewerkers die zich bezig houden met inkoop, economie, dienstverlening, financiën en ICT. Circa 35 deelnemers namen online deel aan het webinar. (juni 2016)

  • De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 biedt meer ruimte voor innovatie. De wet laat meer mogelijkheden voor dialoog en voor het inkopen van innovatieve oplossingen. Het GWW inkoopplatform organiseerde hierover op 30 mei 2016 een webinar.Het GWW Inkoopplatform is een samenwerkingsverband tussen PIANOo, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen en Platform WOW. 

  • Er wordt veel gesproken en geschreven over contractmodellen. Tijdens het webinar worden de belangrijkste contractmodellen die zijn toegepast in wegenprojecten, waterbeschermingsprojecten en/of rioolwaterzuiveringen of technische installaties toegelicht. Aan de hand van ervaringen in de praktijk worden de contractmodellen getoetst op hun aantrekkelijkheid voor opdrachtgevers. (januari 2016)