Wat zijn gunningscriteria en hoe gaat u als gemeente daarmee om?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Vaak vraagt u meerdere marktpartijen een aanbieding te doen voor uw opdracht. U moet vooraf aangeven op welke wijze u bepaalt wat de beste inschrijving is. Op basis van een gunningscriterium kiest u vervolgens uit de ontvangen aanbiedingen de beste.

U heeft binnen het kader van de Aanbestedingswet 2012 de keuze uit 3 gunningscriteria: de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), de laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit en de laagste prijs. Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is de overkoepelende term geworden voor deze 3 gunningscriteria.

Gunningscriteria

De Aanbestedingswet 2012 schrijft voor dat u bij de gunning van opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempel in beginsel kiest voor de BPKV. De Gids Proportionaliteit gaat ook uit van gunnen op basis van BPKV. Het toepassen van de laagste prijs of de laagste kosten als gunningscriterium mag alleen als u deze keuze in de aanbestedingstukken motiveert en als de zorgwet waaronder de voorziening valt dit toelaat. Onder de Wmo en de Jeugdwet is het niet toegestaan enkel op de laagste prijs te gunnen.

U kunt overwegen te kiezen voor de laagste prijs wanneer de opdracht voldoet aan de volgende omstandigheden:

  • het gevraagde is in sterke mate gestandaardiseerd in de markt verkrijgbaar, en
  • grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten, en
  • de inhoud en omvang van de opdrachtzijn op eenduidige wijze vast te leggen.

Naarmate minder voldaan is aan deze voorwaarden heeft u meer reden om voor het BPKV als gunningscriterium te kiezen.

Gebruik BPKV

Het gebruik van BPKV als gunningscriterium vereist meer inspanning dan bij toepassing van de laagste prijs het geval is. Dit geldt zowel u als voor de inschrijvende zorgaanbieders. Aanbieders kunnen zich bij de toepassing van BPKV meer op kwaliteit onderscheiden. In de Wmo 2015 en de Jeugdwet is voorgeschreven dat u niet enkel op grond van het criterium laagste prijs mag gunnen. U dient dus rekening te houden met kwaliteitsaspecten.

Prijs- en kwaliteitsaspecten

Bij BPKV weegt u zowel prijs- als kwaliteitsaspecten mee. U legt uw wensen – vast in de vorm van gunningscriteria. U heeft grote vrijheid in de keuze van de criteria – mits deze maar samenhangen met het voorwerp van de opdracht – en waardering daarvan op objectieve en transparantie wijze plaatsvindt. In het aanbestedingsdocument geeft u aan hoe u de kwaliteitsaspecten (sub-gunningscriterium) weegt en hoe deze zich tot de prijs verhouden. Bijvoorbeeld 30% weging van kwaliteitscriteria en 70% weging van prijs, waarbij u de punten voor kwaliteit verdeelt over de verschillende (sub)gunningscriteria.

Voorbeelden

Binnen het sociaal domein kunt u aan de volgende voorbeelden denken:

  • Kennis en ervaring personeel (waarbij u de zorgaanbieder vraagt een beschrijving aan te leveren van de wijze waarop deze borgt dat er voldoende kennis, kunde en ervaring van personeel binnen de organisatie aanwezig is en blijft om maatwerk per jeugdige en zijn/haar gezin te leveren en te voorzien in de specifieke behoefte van de jeugdige en zijn/haar gezin),B
  • egeleidings- en behandelmethoden (waarbij u de zorgaanbieder vraagt een beschrijving aan te leveren van de methoden die worden toegepast voor de begeleiding en/of behandeling van jeugdigen in de betreffende opdracht),
  • Implementatie resultaatgerichte jeugdhulp (waarbij u de zorgaanbieder vraagt een beschrijving aan te leveren van de wijze waarop de nieuwe methodiek van resultaatgerichte bekostiging in de organisatie wordt vormgeven, om voor alle partijen succesvol te kunnen zijn),S
  • amenwerking en integraal aanbod (waarbij u de zorgaanbieder vraagt een beschrijving aan te leveren van de wijze waarop hij samenwerkt met andere partijen in het veld),Casus (waarbij u een casus voorlegt en u de zorgaanbieder vraagt aan te geven hoe de situatie zou worden aangepakt).

Meer informatie: Voorbereiden - Keuze gunningscriterum en opstellen (sub)gunningscriteria
Dossier: BPKV
Document: AMvB reële prijs WMO 2015
Document: Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet


Icoon metrokaart lijn 3 
Terug naar de metrokaart