Handreiking: Marktconsultatie

Bron: PIANOo

Goede kennis van de markt levert 'value for tax payers money'. Met die kennis heeft u als opdrachtgever meer kansen om het mkb, duurzaamheid en innovatie te stimuleren. U krijgt meer mogelijkheden om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Bovendien levert het u een betere prijs-kwaliteitverhouding. Kennis van de markt kunt u op verschillende manieren en op verschillende momenten verkrijgen. In deze handreiking gaan we in op de marktconsultatie. (juni 2016)

Herziene handreiking

Marktconsultatie heeft in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 een definitieve plek gekregen. Daarom is de handreiking uit 2011 herzien. Deze handreiking schetst een beeld van de verschillende doelen van een marktconsultatie. We leggen uit op welke verschillende manieren via een marktconsultatie het contact met de markt rechtmatig en gestructureerd tot stand kan komen.

Praten met de markt voorafgaand aan een aanbesteding

Een marktconsultatie is een, door een aanbestedende dienst, georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding. Ondernemers zijn als potentiele leverancier belanghebbende partijen, maar ook burgers (als afnemer van bepaalde diensten) en belangenorganisaties kunnen worden uitgenodigd. Aan de hand van de opgedane informatie en inzichten stelt de aanbestedende dienst de haalbaarheid en de randvoorwaarden van de opdracht vast. Dit kunnen zeer concrete vragen zijn: welke selectie- of gunningscriteria zou ik moeten toepassen, en welke gewichten moet ik verbinden aan de gunningscriteria in een Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV)-aanbesteding? Maar het kan juist ook – veel breder – gaan over het inzicht krijgen in of zicht krijgen op mogelijke oplossingen voor een probleem. Ook kan de markt om ideeën gevraagd worden. Of u vraagt de markt: 'Welke vragen zou ik moeten stellen, opdat u voor het geschetste probleem de meest ideale oplossing kunt benoemen?' Kortom, u daagt de markt uit om met eigen oplossingen te komen.

Document