Handreikingen Milieuvriendelijk

Diverse handreikingen op het gebied van milieuvriendelijk inkopen.

 • Schoolbesturen die één of meerdere schoolgebouwen willen verduurzamen, moeten in veel gevallen werkzaamheden uitbesteden. Schoolbesturen moeten hiervoor, net als andere overheden, verplicht aanbesteden, dat wil zeggen dat zij wettelijke inkoopprocedures dienen te volgen. Dit informatieblad legt uit hoe zij slim kunnen aanbesteden en welke contractvormen en aanbestedingsprocedures er bestaan. (januari 2018)

 • Vertrekpunt van deze handreiking zijn de wensen en de ambities van de waterschappen om hun taken duurzaam en doelmatig uit te voeren. Eerst wordt in deze handreiking stilgestaan bij de vraag hoe deze ambities van de waterschappen zich verhouden tot het wettelijk kader. Vervolgens komen alle relevante rechtsgebieden aan de orde: afvalstoffenrecht, aanbestedingsrecht, staatssteun, mededingingsrecht, markt en overheid, samenwerking en rechtsvormen, fiscaal recht en energierecht. (augustus 2017)

 • Belangrijk voor het inkopen van duurzaam geproduceerd hout, is het opnemen van een juiste tekst in het Programma van Eisen en het bestek. Deze voorbeeldbestektekst helpt overheden om hout aan te besteden volgens de geldende criteria voor het duurzaam inkopen van hout. (juli 2017)

 • Het Netwerk Betonketen heeft de BRL, die in 2015 is ingevoerd, verder ontwikkeld. In de vraagspecificaties worden de duurzame maatregelen t.a.v. circulariteit, CO2 en MKI voor de toepassing van beton in het project vastgelegd (inkoopprotocol). Om de duurzame kwaliteit van het project te borgen staat in het controleprotocol hoe, waar en wanneer gecontroleerd wordt (handhavingsprotocol). (april 2016)

 • Green Public Procurement (GPP) wordt in de mededeling van de Commissie getiteld als Overheidsopdrachten voor een beter milieu met de volgende definitie: een proces in het kader waarvan overheidsdiensten goederen, diensten en werken beogen te verkrijgen die gedurende de volledige levenscyclus ervan een minder belastend milieueffect hebben dan vergelijkbare goederen, diensten en werken met dezelfde primaire functie. Deze derde editie van het handboek Buying Green beschrijft de mogelijkheden tot GPP onder de nieuwe Europese richtlijnen uit 2014. (maart 2016)

 • bron: RVO

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de publicatie 'Verduurzamen van Sportaccommodaties' opgesteld. Deze publicatie geeft een overzicht van uiteenlopende initiatieven en is een wegwijzer voor gemeenten, sportverenigingen en eigenaren. (juli 2015)

 • bron: CO2 prestatieladder

  Rijkswaterstaat, ProRail, Alliander en verschillende decentrale overheden kijken bij aanbestedingen naar de CO2-prestaties van bedrijven. Bedrijven worden met de CO2-Prestatieladder gestimuleerd CO2 te reduceren doordat een hogere trede op de ladder financieel voordeel oplevert in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers. (juni 2015)

 • bron: RVO

  Deze Leidraad is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan en/of duurzaam meerjaren onderhoudsplan. (mei 2015)

 • bron: RVO

  In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een leidraad om aanbestedende diensten te helpen met de inkoopprocedure van energieprestatiecontracten. Leidraad Aanbesteden beschrijft stapsgewijs hoe je een energieprestatiecontract aanbesteedt en opstelt. (maart 2015)

 • Wie denkt dat groene stroom afnemen per definitie zorgt voor meer duurzame energieopwekking heeft het mis. Want grijze stroom wordt in de woorden van consumentenprogramma Radar vaak 'groengewassen door certificaten'. Tenzij je investeert in Nederlandse wind, zoals de gemeente Utrecht. (2014)