Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 7

12-02-2020 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Valse anti-collusieverklaring

Een drietal inschrijvers is uitgesloten van deelname aan een eerdere aanbestedingsprocedure. Er is door de aanbestedende dienst gesteld dat de inschrijvingen niet zelfstandig en onafhankelijk van elkaar tot stand zij gekomen, waardoor de eerlijke mededinging niet is geëerbiedigd en de vertrouwelijkheid niet in acht is genomen. Verder heeft de aanbestedende dienst de afgelegde anti-collusieverklaringen aangemerkt als valse verklaringen. In deze procedure ligt ter beantwoording de vraag voor of de Staat SQL op goede gronden van verdere deelname aan de onderhavige, nieuwe, aanbestedingsprocedure heeft uitgesloten. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de beslissing van de aanbestedende dienst, om de inschrijvers uit te sluiten, proportioneel is. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 5 december 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:14608)
Samenvatting: Valse anti-collusieverklaring

Intrekking aanbestedingsprocedure rechtmatig?

De aanbestedende dienst stelt dat de aanbestedingsprocedure fundamentele gebreken vertoont en dat zij daarom verplicht is de aanbestedingsprocedure te staken. Zij stelt hiertoe dat de aanbestedingsprocedure onvoldoende transparant is en daarom niet leidt tot de keuze van de beste inschrijving. De rechtbank kan zich niet vinden in deze redenering en oordeelt dat de huidige gunningssystematiek wel deugt en geen fundamentele gebreken vertoont. (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 19 januari 2020, ECI:NL:RBMNE:2020:285)
Samenvatting: Intrekking aanbestedingsprocedure rechtmatig?

Twee aanmeldingen/één gegadigde

Een gegadigde voor een aanbesteding heeft zich twee keer aangemeld bij een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Dit was niet toegestaan in de stukken, desondanks is deze gegadigde niet uitgesloten van deelname en wenste de aanbestedende dienst aan deze partij de opdracht te gunnen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze voorlopige gunningsbeslissing in strijd is met het transparantiebeginsel. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 14 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:141010)
Samenvatting: Twee aanmeldingen/één gegadigde

Disproportionele waarde toegekend aan gunningscriterium

Eiseres is het niet eens met de wijze waarop de gunningscriteria zijn beoordeeld. Volgens haar heeft de aanbestedende dienst disproportioneel veel waarde gehecht en doorslaggevend belang toegekend aan de slankheid c.q. verfijndheid van het ontwerp, terwijl dit maar één van de factoren was waarnaar zou worden gekeken. Verder zou er volgens eiseres een andere beoordelingswijze zijn gehanteerd dan door de aanbestedingsstukken is voorgeschreven. Als laatst vermoedt eiseres dat de begunstigde een kennisvoorsprong had en wil zij stukken inzien om dit aan te kunnen tonen. De vorderingen worden door de voorzieningenrechter afgewezen.
Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 24 december 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:14037)
Samenvatting: Disproportionele waarde toegekend aan gunningscriterium

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie